KIỂU THỨC VÀ THỦ PHÁP TRANG TRÍ TRÊN ĐỒ ĐỒNG THỜI NGUYỄN TẠI HUẾ

Abstract

Tóm tắt

Trong mối tương quan chung về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, mỹ thuật thời Nguyễn đã có nhiều đóng góp trong công cuộc định hình và phát triển xứ Đàng Trong, nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của đất nước với các quốc gia khác trong khu vực. Việc tìm hiểu các yếu tốvềtrang trí và tạohìnhsẽ chứng minh một điểm nhấn tiêu biểu trong bức tranh chung nghệ thuật đồ đồng người Việt. Thông qua việc phân tích các đồ án trang trí trên các di vật đồ đồng thời Nguyễn, bài viết đưa ra nhận định về mộtsố kiểu thức và thủ pháptrang trí thường được sử dụng trên các divật đồ đồng thời Nguyễn hiện còn lưu giữ tại Huế.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6C.7072
PDF

References

  1. Trần Lâm Biền (2001), Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt, Nxb. Văn hoá Dân tộc, Hà Nội.
  2. Đặng Thị Bích Ngân (2012), Từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông, Nxb. Mỹ thuật, Hà Nội.
  3. Vĩnh Phối (2000), Nghệ thuật trang trí Huế, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số B98.11.11, trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.
  4. Lê Phục Quốc (2010), Bách khoa thư Kiến trúc, Hội hoạ, Điêu khắc, Đồ hoạ, Nghệ thuật Trang trí, Nxb. Xây dựng, Hà Nội.
  5. Văn Tân (1994), Từ điển tiếng Việt, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
  6. Nguyễn Hữu Thông (2001), Mỹ thuật Huế nhìn từ góc độ ý nghĩa và biểu tượng trang trí, Nxb. Thuận Hoá, Huế.
  7. Nguyễn Đắc Xuân (2004), Kiến thức về triều Nguyễn Huế xưa (tập 3), Nxb. Thuận Hoá, Huế.