THỰC TRẠNG KHUNG PHÁP LÝ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRỰC TUYẾN VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Keywords

Hòa giải thương mại trực tuyến, giải quyết tranh chấp, đại dịch COVID 19. Online commercial mediation, dispute resolution, COVID 19 pandemic

Abstract

Online commercial mediation is developing rapidly and effectively, and is one of the new trends in the field of online dispute resolution; especially in the context of the global COVID-19 pandemic. The article analyzes the basic features of online commercial mediation [effective alternative dispute resolution methods in the context of the COVID-19 pandemic] and raises legal issues when applying the "conciliation" method. online commerce” in Vietnam

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v133i6A.7090

References

  1. Bộ Tư pháp (2022), Trang thông tin bổ trợ tư pháp, https://bttp.moj.gov.vn/Pages/hoa-giai-thuong-mai.aspx, truy cập ngày 11/11/2022
  2. Dương Quỳnh Hoa (2019), “Giải quyết tranh chấp trực tuyến ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 19 (419);
  3. European Commission, “Online Dispute Resolution”, truy cập ngày 22/11/2022 tại [https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show];
  4. International Congress and Convention Association, truy cập ngày 25/11/2022 tại [https://www.iccaworld.org];
  5. Lê Hương Giang (2019), “Hoàn thiện pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội;
  6. Lê Hương Giang (2019), “Hoàn thiện pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội;
  7. Lê Văn Thiệp (2016), “Pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay”, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội;
  8. Lưu Hương Ly (2011), “Hòa giải trong thương mại và phát triển phương thức hòa giải trong thương mại ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 10(195);
  9. Nguyễn Bá Bình, Nguyễn Thị Anh Thơ (2015), “Khung pháp luật riêng về hòa giải thương mại của UNCITRAL”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 14 (294);