Vol. 88 No. 10 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 88, số 10, năm 2013
Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 88, số 10, năm 2013