Vol. 128 No. 2A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ