ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ CHẾT LỢN CON TRƯỚC CAI SỮA TẠI MỘT SỐ TRANG TRẠI LỢN CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá tỷ lệ chết (hao hụt) trước cai sữa (TLHH) của lợn con trước cai sữa liên quan đến số lợn con trên lứa, khối lượng sơ sinh (KLSS) và số lứa đẻ của lợn mẹ dựa trên số liệu từ 1126 lứa đẻ từ 369 con nái GF24 được phối tinh PIC 399. Tương quan Pearson và mô hình GLM được sử dụng nhằm phân tích các tương quan và ảnh hưởng giữa các biến số. Kết quả cho thấy TLHH trung bình là 12,3 %. TLHH trước cai sữa trong đàn từ 13 - 15 con là 18,9 % cao hơn đáng kể (p < 0,05) so với đàn chỉ có 1 con đến 7 con (9,1 %), 8 con đến 10 con (8,9 %) và 11 con đến 12 con (12,1 %). Lợn con có khối lượng sơ sinh (KLSS) thấp (< 1,25 kg) có TLHH (14,6 %) cao hơn đáng kể (p < 0,05) so với KLSS trung bình (1,26 kg – 1,59 kg) là 12,4 % và KLSS cao (≥ 1,60 kg) là 9,8 %. Hơn nữa, TLHH cao hơn khi lợn con có KLSS thấp        (< 1,25 kg) được nuôi bởi nái có lứa đẻ ≥ 5. Như vậy, để giảm TLHH ở các trang trại chăn nuôi công nghiệp được nghiên cứu, cần có sự quan tâm hơn ở các đàn lớn hơn 13 con và với những cá thể lợn con có KLSS thấp hơn 1,25 kg.

Từ khóa: sơ sinh, lợn con, số con/lứa, trước cai sữa

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3A.3853
PDF (Vietnamese)

References

 1. Baxter E. M., Jarvis S., D'Eath R. B., Ross D. W., Robson S. K., Farish M., Nevison I. M., Lawrence A. B., Edwards S. A. (2008), Investigating the behavioural and physiological indicators of neonatal survival in pigs. Theriogenology, 69(6), 773 - 83.
 2. Herpin P., Damon, M., Le Dividich, J. (2002), Development of thermoregulation and neonatal survival in pigs. Livestock Production Science, 78(1), 25 - 45.
 3. Kilbride A. L., Mendl M., Statham P., Held S., Harris M., Cooper S., Green L. E.. (2012), A cohort study of preweaning piglet mortality and farrowing accommodation on 112 commercial pig farms in England. Preventive Veterinary Medicine, 104(3 - 4), 281 - 91.
 4. Kirkden R. D., Broom D. M., Andersen I. L. (2013), Piglet mortality: the impact of induction of farrowing using prostaglandins and oxytocin. Animal Reproduction Science, 138(1 - 2), 14 - 24.
 5. Koketsu Y., Takenobu S., Nakamura R. (2006). Preweaning mortality risks and recorded causes of death associated with production factors in swine breeding herds in Japan. Journal of Veterinary Medicine Science, 68(8), 821 - 6.
 6. Marantidis A., Papadopoulos A. I., Michailidis Avdi G., M. (2013), Association of BF gene polymorphism with litter size in a commercial pig cross population, Animal Reproduction Science, 141(1 - 2), 75 - 9.
 7. Markowska-Daniel I., Pomorska-Mól M. (2010), Shifts in immunoglobulins levels in the porcine mammary secretions during whole lactation period. Bulletin of the Veterinary Institute in Puławy, 54(3), 345 - 49.
 8. Milligan, B. N., Dewey, C. E., de Grau, A. F. (2002). Neonatal-piglet weight variation and its relation to pre-weaning mortality and weight gain on commercial farms. Preventive Veterinary Medicine, 56, 119 - 27.
 9. Muns R., Manzanilla E. G., Sol C., Manteca X., Gasa J. (2013), Piglet behavior as a measure of vitality and its influence on piglet survival and growth during lactation. Journal of Animal Science, 91(4), 1838 - 43.
 10. Panzardi A., Bernardi M. L., Mellagi A. P., Bierhals T., Bortolozzo F. P., Wentz I. (2013), Newborn piglet traits associated with survival and growth performance until weaning. Preventive Veterinary Medicine, 110(2), 206 - 13.
 11. Roehe R., Kalm E. (2000), Estimation of genetic and environmental risk factors associated with pre-weaning mortality in piglets using generalized linear mixed models. Animal Science, 70(2), 227 - 40.
 12. Tuchscherer M., Puppe B., Tuchscherer A., Tiemann U. (2000), Early identification of neonates at risk: traits of newborn piglets with respect to survival. Theriogenology, 54(3), 371 - 88.
 13. Vallet J. L., Miles J. R., L. Rempel A. (2013), A simple novel measure of passive transfer of maternal immunoglobulin is predictive of preweaning mortality in piglets. Veterinary Journal, 195(1), 91 - 7.
 14. Van Rens B. T. T. M., de Koning G., Bergsma R., van der Lende T. (2005), Preweaning piglet mortality in relation to placental efficiency. Journal of Animal Science, 83, 144 - 51.