ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA ĐÀI THƠM 8 VỤ ĐÔNG XUÂN 2018 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Hoàng Thị Kim Hồng

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4886

Abstract


Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng giống lúa Đài Thơm 8 do Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương cung cấp để trồng trong vụ Đông Xuân năm 2018 ở làng Mong An, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm đánh giá đặc điểm sinh trưởng, năng suất và khả năng thích nghi của chúng với điều kiện tự nhiên của địa phương.  Kết quả nghiên cứu cho thấy, giống Đài Thơm 8 có tỷ lệ nảy mầm là 92,02 ± 0.83%, thời gian sinh trưởng và phát triển khoảng 117 ± 0,72 ngày, chiều cao cây cuối cùng là 90,98 ± 3,65 cm, năng suất lý thuyết là 116,85 ± 12,43 tạ/ha và năng suất thực thu là 64,55 ± 5,42 tạ/ha. Giống lúa Đài Thơm 8 có khả năng thích nghi, sinh trưởng và phát triển tốt hơn so với giống đối chứng Khang Dân trồng ở Thừa Thiên Huế.  Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở khoa học để định hướng khai thác, trồng và phát triển giống lúa tiềm năng này trên nhiều địa bàn trồng lúa hoặc sử dụng giống lúa này để thay thế các giống lúa địa phương đang dần bị thoái hóa hiện nay, đồng thời bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng một giống lúa thuần mới có năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng phát triển trong điều kiên tự nhiên của Thừa Thiên Huế.


Keywords


giống lúa Đài Thơm 8, năng suất, phát triển, sinh trưởng, Thừa Thiên Huế, vụ Đông Xuân

References


. Arnon D. (1949). Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in beta vulgaris.

Plant Physiology, 24, 1-15.

. Bạn nhà nông (2018). Hướng dẫn gieo trồng giống lúa thuần chất lượng cao Đài Thơm 8. Nguồn: http://www.vinaseed.com.vn/vi/huong-dan-gieo-trong-giong-lua-thuan-chat-luong-cao-dai-thom-8-c116n708.htm. Ngày truy cập 2/7/2018.

. Đỗ Thị Ngọc Oanh, Hoàng Văn Phụ, Nguyễn Thế Hùng (2004). Giáo trình Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng, Nxb Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

. Đức Toàn (2018). Tiềm năng giống lúa Đài Thơm 8. Báo An Giang, mục thời sự. Nguồn: http://baoangiang.com.vn/tiem-nang-giong-lua-dai-thom-8-a214176.html. Ngày truy cập 2/7/2018.

. Hoàng Thi Kim Hồng, Phạm Thị Thanh Mai, Đinh Minh Đức, Trần Đăng Hòa (2010). Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh trưởng của một số giống lúa chuẩn mang gen kháng rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal.) tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 8(3A): 611-618.

. IRRI (1996), Standard evaluation system (SES) for rice. The International rice research Institute. Los Banos, Laguna, Philippines.

. Nguyễn Ngọc Đệ (2008). Giáo trình cây lúa, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

. Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Đình Cường, Hoàng Thi Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương (2012). Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất và khả năng kháng rầy nâu của một số giống lúa trồng tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, 75A, 6, 91-100.

. FAO (2017). Tình hình sản xuất lúa gạo năm 2016 và triển vọng năm 2017 của các nước xuất khẩu lớn. Nguồn: https://gappingworld.wordpress.com/2017/04/25/fao-tinh-hinh-san-xuat-lua-gao-nam-2016-va-trien-vong-nam-2017-cua-cac-nuoc-xuat-khau-lon/. Ngày truy cập 2/7/2018.

. Tổng cục thống kê (2017). Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017. Nguồn: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=18668. Ngày truy cập 2/7/2018.

. Trần Thanh Phong, Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Kim Hồng, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Tấn Quãng (2013). Thực hành Sinh lý thực vật, Hóa sinh và Vi sinh vật. Nxb. Trường Đại học Huê.

. Song Lê (2016). Lúa Đài Thơm 8 chống chịu tốt. Báo Nông nghiêp, mục Khuyến Nông. Nguồn: https://nongnghiep.vn/lua-dai-thom-8-chong-chiu-tot-post182484.html. Ngày truy cập 2/7/2018.

. Võ Tòng Xuân (1986), Trồng lúa năng suất cao, Nxb. thành phố Hồ Chí Minh.