NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ SÂM NGỌC LINH (P. vietnamensis ) BẰNG CHỈ THỊ HÌNH THÁI

Trương Thị Hồng Hải, Dương Thanh Thủy, Đặng Thanh Long, Hồ Huyền Trân

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4908

Abstract


Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá độ đồng nhất và đặc điểm hình thái của sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam. Tổng cộng có 80 cá thể được thu thập từ các khu vực khác nhau của đỉnh Ngọc Linh của Quảng Nam được mô tả chi tiết về mặt hình thái. Các mẫu thu thập độ đồng đều cao và thuộc cùng 1 nhóm di truyền. Số lá, chiều dài và chiều rộng lá chét có thể sử dụng như những đặc điểm hình thái quan trọng để đánh giá và chia bộ mẫu giống thành các phân nhóm nhỏ.


Keywords


Sâm Ngọc Linh, Quảng Nam, đặc điểm hình thái, đa dạng di truyền

References


. Bộ y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh. In: Hội Thảo Bảo Tồn Và Phát Triển Sâm Ngọc Linh. ; 2003

. Choi H-W, Koo D-H, Bang K-H, Paek K-Y, Seong N-S, Bang I-W. FISH and GISH Analysis of the Genomic Relationships among Panax Species. Genes Genomics. 2009, 31(1):99-105.

. De Andrade E, De Mesquita A, De Claro J, et al. Study of the efficacy of Korean Red Ginseng in the treatment of erectile dysfunction. Asian J Androl. 2007;9:241-244.

. Dey L, Xie J, Wang A, Wu J, Maleckar S, Yuan C. Anti-hyperglycemic effects of ginseng: comparison between root and berry. Phytomedicine. 2003;10:600-605.

. International union for the protection of new varieties of plants (UPOV). Ginseng.; 2017.

. Jo I, Lee S, Kim Y, et al. De novo transcriptome assembly and the identification of gene-associated single-nucleotide polymorphism markers in Asian and American ginseng roots. Mol Genet Genomics. 2015;2903:1055-1065.

. Kang, KS, Kim H, Yamabe N, Park J, Yokozawa T. Preventive effect of 20(S)-ginsenoside Rg3 against lipopolysaccharide-induced hepatic and renal injury in rats. Free Radic Res. 2007;41:1181-1188.

. Kim S, Park K. Effects of Panax ginseng extract on lipid metabolism in humans. Pharmacol Res. 2003;48:511-513.

. Kim YC, Kim JU, Lee JW, et al. The Classification of the Morphological Characteristics of Aerial Vegetative Tissues in a Large Germplasm Collection of Korean Ginseng (panax sp.). J Fac Agr, Kyushu Univ,. 2017;62(1):69-74.

. Pua E. Transgenic Crops VI. Biotechnology in Agriculture and Forestry.; 2007.

. Shin H, Kim Y, Yun T, Morgan G, Vainio H. The cancer-preventive potential of Panax ginseng: a review of human and experimental evidence. Cancer Causes Control. 2001;11:565-576.

. Wang L, Lee T. Effect of ginseng saponins on cold tolerance in young and elderly rats. Planta Med. 2000;66:144-147.