Cultivation of Dendrobium anosmum Di Linh from in vitro seedlings
PDF (Vietnamese)

Keywords

Di Linh seedling
medium
fertilizer bầu ươm
Dendrobium anosmum DL.
Giả hạc Di Linh
gieo hạt
giá thể
phân bón

How to Cite

1.
Diễm NT, Oanh NT, Tâm HT, Thọ NH, Cúc NTK. Cultivation of Dendrobium anosmum Di Linh from in vitro seedlings. hueuni-jns [Internet]. 2021Mar.10 [cited 2021Apr.21];130(1A):107-15. Available from: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5907

Abstract

In vitrro Dendrobium anosmum DL. propagated from seeds is used in this study to determine the plant's ability to grow, develop, and flower after propagation. The seedlings with a height of 6 cm and 7–8 leaves grow best on the coconut fiber/husk (1:1 ratio, w/w) medium in the nursery stage. The rate of seedlings survival is 100%, and the rate of new leaves is 43.33% after 28 days when protecting against diseases with probiotics Olicide 9DD. NPK (30-30-10) and vitamin B1 are the most suitable fertilizer for plant growth in the nursery stage. After 120 days,  plants have the following parameters: stem height 7.02 cm, 1.40 nodes/stem, node height 4.76 cm, and 5.47 leaves/node. The growth is best on coconut fiber/pine bark (1:1 ratio) medium with chemical or organic fertilizer. After 120 days of cultivation, plants are 11.88 and 11.91 cm high with 11.00 and 11.20 leaves/node, respectively.

https://doi.org/10.26459/hueunijns.v130i1A.5907
PDF (Vietnamese)

References

 1. Gionghoalan. Nguồn gốc và đặc điểm của lan Giả hạc Di Linh [Internet]. 2018 [cited 2019 Feb 9]. Available from: http://gionghoalan.com/news/184/Nguôn-goc-va-dac-diem-cua-lan-gia-hac-di-linh-xuan.htmL
 2. Nguyễn HP. Cạn kiệt lan rừng [Internet]. SGGP. 2018 [cited 2019 Feb 10]. Available from: https://www.thiennhien.net/2018/12/28/can-kiet-lan-rung/
 3. Hà TA. Thú chơi lan ngày tết khiến lan rừng có nguy cơ cạn kiệt [Internet]. 2019 [cited 2020 Feb 3]. Available from: https://vietnammoi.vn/thu-choi-lan-ngay-tet-khien-lan-rung-co-nguy-co-can-kiet-167629.htm
 4. Qi-Min X, Xiao-Ming S, Dong-Hua H, Bao-Guang L, Zhao P. Seeds cluture of Dendrobium candidum. Journal Northern Horticulture. 2010;8:90-91.
 5. Phan HTT, Nguyen VD. Nhân giống lan Đai Châu Đỏ (Rhynchostylisgigantea L.) bằng công nghệ nuôi cấy in vitro. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. 2017;33(1):48-57.
 6. Nguyễn VS, Phan H V, Trương TBP. Nhân nhanh in vitro lan Kim Điệp (Dendrobium chrysotoxum) - một loài lan rừng có nguy cơ tuyệt chủng. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. 2013;64(1).
 7. TTBS & DTS SG. Kỹ Thuật Cơ Bản Trồng Và Chăm Sóc Hoa Lan. Đà Nẵng (VN): Nxb Đà Nẵng; 2007.
 8. Huyên PX, Phượng Hoàng NT. Nghiên cứu tái sinh chồi in vitro và nuôi trồng cây lan gấm (anoectochilus formosanus hayata). Vietnam Journal of Biotechnology. 2018;15(3):515-524.
 9. Quảng TD, Đặng VĐ. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc lan Đai Châu (Rhynchostylis gigantea) tại Điện Biên. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ. 2017;85(12):66-71.
 10. Chu HV, Đào TTV. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và chăm sóc hoa địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) tại Phia Oắc-Phia Đén, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Thái Nguyên. 2018;180(04):165-169.
 11. Đặng TT, H’Yon NB, Nguyễn TTH, Đinh VK, Nông VD, Trần TV, et al. Vi nhân giống lan Nhất Điểm Hoàng (Denrobium heterocarpum Lindl). Tạp Chí Công Nghệ Sinh Học. 2018;16(1):127-135.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Array