Some gonad cell-tissue characteristics of longarm mullets – Moolgarda cunnesius (Valenciennes, 1836) in Thua Thien Hue’s coastal areas
PDF (Vietnamese)

Keywords

longarm mullet
Moolgarda cunnesius (Valenciennes, 1836)
Thua Thien Hue
cell-tissue
gonad Cá Đối lá
Thừa Thiên Huế
tế bào - mô học
tuyến sinh dục.

How to Cite

1.
Tuệ Đặng Đức, Phú VV. Some gonad cell-tissue characteristics of longarm mullets – Moolgarda cunnesius (Valenciennes, 1836) in Thua Thien Hue’s coastal areas. hueuni-jns [Internet]. 2021Mar.10 [cited 2021Apr.21];130(1A):41-9. Available from: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5938

Abstract

The study was conducted in 2019. The results show that mullets have morphological, tissue, and cell characteristics of the sex cell and gonad, similar to those of other Longarm Mullet species. There exist four development stages of eggs (synthetic stage, biomass growth stage, nutritional growth stage, and ripe stage) and four development stages of sperms (reproduction stage, growth stage, formation stage, and ripe stage). The organizational and cell, and tissue characteristics also show that mullets spawn in coastal waters of Thua Thien Hue.

https://doi.org/10.26459/hueunijns.v130i1A.5938
PDF (Vietnamese)

References

  1. Bộ Thủy sản. Nguồn lợi Thủy sản Việt Nam. Hà Nội (VN): Nxb Nông nghiệp Hà Nội; 1996. 616 p.
  2. Cục thống kê Thừa Thiên Huế. Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế 2018. Huế (VN): Nxb Thống Kê; 2019. 513 p.
  3. Michael K. Fisheries Biology, Assessment and Management. 2nd ed. Carlton Victoria (Aus): Blackwell; 1995. 400 p.
  4. Pravdin I. F. Hướng dẫn nghiên cứu cá (Người dịch Phạm Thị Minh Giang). Hà Nội (VN): Nxb Khoa học và Kỹ thuật; 1973. 275 p.
  5. Nicolsky GV. Ecology of fishes. London (UK): Academic press London; 1963.
  6. Xakun OF, Buskaia NA. Xác định các giai đoạn phát dục và nghiên cứu chu kỳ sinh dục của cá (Người dịch Lê Thanh Lưu). Hà Nội (VN): Nxb Nông nghiệp; 1982; 47 p.
  7. Hường VK. Nghiên cứu bộ cá Đối (Mugiliformes) ở biển miền Bắc Việt Nam. Hải Phòng (VN): Viện nghiên cứu Biển; 1974. 38 p.
  8. Khang VD. Ngư loại phân loại học (Người dịch Nguyễn Bá Mão). Hà Nội (VN): Nxb Nông thôn; 1963. 660 p.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Array