Vol 128, No 1A (2019)

Vol 128, No 1A (2019)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v128i1A

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

Võ Thanh Tùng, Lê Trần Uyên Tú, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Trọng Tĩnh
5-12
Nguyễn Thành Được, Trần Dương, Phạm Văn Tất
13-25
Nguyễn Trùng Dương
27-38
Hoàng Đình Trung
39-50
Đỗ Anh Duy, Trần Văn Hướng, Bùi Minh Tuấn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Mai, Đặng Diễm Hồng
51-72
Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Trung Cang
73-80
Nguyễn Ngọc Hiếu, Bùi Đình Hợi, Trần Thị Ngọc Anh
81-89
Ngô Đắc Chứng, Hường Mỹ Nguyễn Thị
91-99
PHAN NỮ DIỄM, TRẦN THÁI HÒA, TRẦN THÚC BÌNH
101-110
Hoa Minh Nguyen
111-120