Vol 72, No 3 (2012)

Vol 72, No 3 (2012)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 72B, số 3, năm 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v72i3

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lê Thanh An
Trần Bảo An, Nguyễn Việt Anh, Dương Vũ Bá Thi
Tôn Nữ Hải Âu, Bùi Dũng Thể
Tôn Nữ Hải Âu, Bùi Dũng Thể, Võ ánh Duẫn
Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến, Đào Duy Minh
Nguyễn Đình Chiến, Hồ Tú Linh, Zhang Ke Zhong
Lê Quang Diên
Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Thị Minh Hòa
Phùng Thị Hồng Hà, Trần Thị Thu Hiền
Hà Thị Hằng
Nguyễn Đăng Hào
Hoàng Hữu Hòa, Tôn Anh Dũng
Trần Thái Hòa
Nguyễn Văn Hóa, Mai Văn Xuân
Trần Văn Hòa, Nguyễn Quang Phục, Mai Chiếm Tuyến
Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Kim Liên
Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Kim Liên
Nguyễn Xuân Khoát, Phạm Thị Thương
Nguyễn Trung Kiên, Phan Văn Hòa
Phan Nguyễn Khánh Long
Trần Đình Lý, Hoàng Hữu Hòa
Nguyễn Quang Minh
Trần Viết Nguyên, Nguyễn Văn Toàn
Phan Thị Nữ
Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Thị Thúy Đạt, Nguyễn Văn Lượng
Nguyễn Văn Phát, Trương Tấn Quân, Lê Văn Bính
Hồ Trọng Phúc, Trần Minh Trí, Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Tài Phúc, Trần Minh Trí, Võ Vân Sơn
Dương Thị Hải Phương
Trịnh Văn Sơn
Trịnh Văn Sơn, Hồ Nguyễn Quang Đồng, Nguyễn Thị Kim Dung
Bùi Thị Tám, Mai Lệ Quyên
Trần Đoàn Thanh Thanh
Hoàng Quang Thành, Nguyễn Đình Phúc
Lê Thị Phương Thảo
Trần Hà Uyên Thi, Phan Thị Thanh Thủy
Nguyễn Hữu Hoàng Thọ
Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân, Trần Văn Quảng
Lê Quang Trực, Dương Bá Vũ Thi
Trần Hữu Tuấn
Phan Thị Kim Tuyến
Hà Xuân Vấn, Nguyễn Thị Tuyến
Phạm Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Lạc
Mai Văn Xuân, Lê Văn Thu
Mai Văn Xuân, Bùi Dũng Thể, Phan Văn Hòa, Bùi Đức Tính, Nguyễn Trung Kiên