Vol. 129 No. 6D (2020): Khoa học Xã hội Nhân văn tiếng Việt
Khoa học Xã hội Nhân văn tiếng Việt

Hue University Journal of Science: Journal of Social Science and Humanities (JOS-JSSH) is a journal of high national reputation. JOS-JSSH is a peer-reviewed and refereed journal. The main objective of JSSH is to provide an intellectual platform for the national and international scholars, researchers, graduates and students. JOS-JSSH aims to promote interdisciplinary studies in social science and humanities, and become the leading journal in social science and humanities in the region and the world. The journal publishes research papers in the fields of humanities and social science such as Literature, Education, Cross-cultural studies, Geography, History, International relations, Law, Linguistics, Methodology, Philosophy, Political science, Psychology, Sociology, Tourism, Arts… and so on.

 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lê Thị Hải Ngọc Lê Thị Hải Ngọc
QUẢNG CÁO MỸ PHẨM THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Lê Nam Hải
LIÊN THÔNG CÁC HỌC PHẦN CHUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ở ĐẠI HỌC HUẾ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Ha Manh Nguyen
BIẾN ĐỔI VAI TRÒ CÁC THẦY TRONG ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG CƯ DÂN VẠN ĐÒ SÔNG HƯƠNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Lê Thị Phượng Uyên
Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Khoa Du lịch, Đại học Huế
Nguyễn Thị Kiều Sương
QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Hòa Thị Trần
TIẾP CẬN QUAN ĐIỂM CỦA MARSHALL MCLUHAN VỀ VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI TRONG KỶ NGUYÊN 4.0
nguyen hoa
XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Phạm Thế Kiên
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ ĐẠI HỌC HUẾ
Phan Thạnh
SỰ TÁC ĐỘNG CỦA KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI VĂN HỌC VÙNG THUẬN QUẢNG THẾ KỶ XVII-XVIII
Phan Đức Duy
XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐỂ ĐO LƯỜNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC
Võ Thị Ngọc Hoa
SỰ CHUYỂN NGHĨA DIỄN ĐẠT MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CỰC CẤP HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI DƯỚI GÓC NHÌN TRI NHẬN