SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM MÁY THỦY LỰC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 8

Keywords

Competence development, experimental competence, pressure, experiments Phát triển năng lực, năng lực thực nghiệm, áp suất, thí nghiệm

Abstract

Develop student's experimental competence is a mandatory requirement in the current teaching process of natural sciences, including Physics. Ithelps the students to better perceive the knowledge, makes the classes more exciting and contributes to the whole development of the students. In order to develop students' experimental competencies with high efficiency, teachers need to clearly define concepts, elements, and apply flexibly to each lesson content, each lesson. existing facilities conditions and and the level of the student. This paper focuses on the student’s experimental competencies; teaching process using hydraulic machines to develop student’s experimental competencies in teaching the topics of fluid pressure; and outlined the results of the research in teaching practice.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6B.6178

References

  1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Hà Nội.
  2. Hoàng Hòa Bình (2015), “Năng lực và đánh giá theo năng lực”, Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM, 6(71) tr21-31.
  3. Nguyễn Văn Biên (2013), Xây dựng chuyên đề thí nghiệm mở để bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh THPT chuyên, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 11, Hà Nội.
  4. Nguyễn Thị Nhị (2018), Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho sinh viên ngành sư phạm Vật lí ở trường đại học, Cổng Thông tin Đại học Vinh.
  5. Trần Thị Thanh Thư (2016), Biện pháp hình thành năng lực thực nghiệm cho sinh viên sư phạm vật lí, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TPHCM, 4(82), 163-171.
  6. Xayparseuth Vylachit (2019), Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học phần “Nhiệt học” – Vật lí lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước CHDCND Lào, Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
  7. OCR. (2018). AS and A level Practical skills handbook OCR Advanced Subsidiary and Advanced GCE in Physics.