MỘT GIẢI THUẬT LẬP LỊCH NHÓM TỐI ƯU TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Abstract

Lập lịch là một trong những hoạt động quan trọng trong mạng chuyển mạch chùm quang. Khi gói điều khiển của một chùm đến tại một nút lõi mạng, dựa vào thông tin được chứa trong gói điều khiển như thời điểm đến, thời điểm kết thúc của chùm, một giải thuật lập lịch sẽ được gọi để tìm kênh bước sóng ra khả dụng cho việc lập lịch chùm đến. Mục đích chính của giải thuật lập lịch là sắp xếp các chùm đến trên các kênh bước sóng ra sao cho tối đa hiệu suất sử dụng băng thông và giảm mất mát chùm. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một giải thuật lập lịch nhóm OPT-GS nhằm tối ưu hiệu quả lập lịch.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v127i2A.4619
PDF (Vietnamese)

References

 1. Y. Chen, C. Qiao, and X. Yu, “Optical Burst Switching: New Area in Optical Networking Research,” IEEE Network, vol. 18, no. 3, June 2004, pp. 16–23.
 2. S. Charcranoon et al., “Group-Scheduling for Optical Burst Switched (OBS) networks,” IEEE GLOBECOM, vol. 5, Dec. 1–5, 2003, pp. 2745–2749.
 3. H. Zheng, C. Chen, and Y. Zhao, “Optimization Scheduling for OBS Networks with Wavelength Conversion,” IEEE Int. Conf. Commun. Techno., Guilin, China, Nov. 2006, pp. 1–4.
 4. J.S. Turner, “Terabit Burst Switching,” J. High Speed Networks, vol. 8, 1999, pp. 3–16.
 5. Y. Xiong, M. Vandenhoute, and H.C. Cankaya, “Control Architecture in Optical Burst-Switched WDM Networks,” IEEE J. Sel. Areas Comm., vol. 18, no. 10, Oct. 2000, pp. 1838–1851.
 6. N.H. Quoc, V.V.M. Nhat, and N.H. Son, “A New Algorithm of Group Scheduling in OBS Core Nodes.” IEEE Int. Conf. Adv. Techno. Commun., Ho Chi Minh City, Vietnam, Oct. 2013, pp. 592–596.
 7. A. Kaheel and H. Alnuweiri, “Batch Scheduling Algorithms: a Class of Wavelength Schedulers in Optical Burst Switching Networks,” IEEE Int. Conf. Commun., 2005, vol. 3, May 2005, pp. 1713–1719.
 8. G.B. Figueiredo, E.C. Xavier, and N.L.S. da Fonseca, “Optimal Algorithms for the Batch Scheduling Problem in OBS Networks,” Comput. Networks, vol. 56, no. 14, Sept. 2012, pp. 3274–3286.
 9. N.H. Quoc, V.V.M. Nhat, and N.H. Son, “Group Scheduling for Multiple Channels in OBS Networks,” REV J. Electron. Commun., vol. 3, no. 3–4, Dec. 2013, pp. 134–137.
 10. E.M. Arkin and E.B. Silverberg, “Scheduling Jobs with fixed Start and End Times,” Discrete Appl. Math., vol. 18, Sept. 1987, pp. 1–8.
 11. A.A. Bertossi and A. Gori, “Total Domination and Irredundance in Weighted Interval Graphs,” SIAM J. Discrete Math., vol. 1, no. 3, Aug. 1988, pp. 317–327.
 12. OBS-ns Simulator, Optical Internet Research Center, Accessed Oct. 2007. http://www.wine.icu.ac.kr/obsns/index.php.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2018 Array