Vol. 127 No. 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY
HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY

Research Articles

Nguyễn Hồng Quốc, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
5-17
MỘT GIẢI THUẬT LẬP LỊCH NHÓM TỐI ƯU TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Quang Lịch
19-29
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY BÓC VỎ LỤA HẠT LẠC RANG TỰ ĐỘNG LR-K50
PDF (Vietnamese)
Phạm Việt Hùng
31-42
ỨNG XỬ CỦA BÊ TÔNG NHỰA CHẶT VỚI TÍNH CHẤT CỐT LIỆU ĐÁ DĂM VÀ ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT BẤT THƯỜNG TẠI KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Hoài Giang
43-53
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC NHỎ GIỌT
PDF (Vietnamese)
Dương Thị Hương, Nguyễn Hiền Trang
55-68
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM Aspergillus oryzae KZ3 KẾT HỢP Aspergillus awamori HK1 CÓ KHẢ NĂNG SINH PROTEASE CAO TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN (NGÔ MẢNH – BỘT MỲ)
PDF (Vietnamese)
Minh Hoàng Liên Võ
69-82
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BỔ TRỢ CHO VIỆC TRÍCH XUẤT MÔ HÌNH ER TỪ OWL2
PDF (Vietnamese)
Phan Thị Hoa Lợi, Lê Mạnh Thạnh
83-94
XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ DI TÍCH THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ DỰA TRÊN NỀN GIS VÀ CÔNG NGHỆ 3D
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Hoài Giang, Hoàng Thị Quyên
95-107
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM BẰNG HỆ THỐNG HỒ SINH HỌC KẾT HỢP THẢ CÁ, RONG SỤN VÀ SÒ
PDF (Vietnamese)
Khang Đình Trần, Quang Đức Võ, Tuấn Anh Đăng Nguyễn
109-120
HỆ KHUYẾN NGHỊ CỘNG TÁC ĐỒNG TÁC GIẢ
PDF (Vietnamese)
Dương Phước Đạt
121-129
MỘT SỐ CƠ CHẾ TRUYỀN LẠI TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG
PDF (Vietnamese)
Đặng Thanh Chương, Phạm Trung Đức
131-146
Mô hình hàng đợi retrial cho đường trễ quang FDL tại nút lõi OBS xét chất lượng dịch vụ QoS
PDF (Vietnamese)
Quốc Công Đặng, Bình Đăng Nguyễn, Huy Quốc Nguyễn
147-157
Khảo sát và đánh giá các hướng tiếp cận lựa chọn đặc trưng trong bài toán đánh cờ có độ phân nhánh cao
PDF (Vietnamese)
Hà Viết Hải, Huyền Xuân Đỗ
159-168
MỞ RỘNG MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CAPE BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MÁY ẢO
PDF (Vietnamese)