In vitro propagation of Phalaenopsis sp. in Thua Thien Hue

Keywords

orchid
Phalaenopsis sp.
in vitro
shoot multiplication
rooting lan Hồ điệp
Phalaenopsis sp.
nhân giống in vitro
nhân nhanh chồi
tạo rễ

Abstract

Flower stalk nodes of Phalaenopsis sp. were used as initial materials for in vitro propagation. The flower stalks sterilized with 0.3% HgCl2 for 20 min exhibit the highest survival rate (66.67%). The nodes were transferred to the MS medium, supplemented with BAP (0–5 mg·l–1). The optimal medium for shoot regeneration is MS, supplemented with 4 mg·l–1 BAP; all shoots are regenerated. The average shoot per explant is 4.22. The shoot multiplication results show that the MS supplemented with 2.5 mg·l–1 BAP and 0.2 mg·l–1 IBA is the best multiplication medium, providing 6.33 shoots per explant with an average shoot height of 2.75 cm. The healthy, 4–5 cm high shoots with 3–4 leaves were transferred to the MS medium, supplemented with 1.5 mg/l NAA and 0.5 g·l–1 activated charcoal. All shoots provide roots, and the average number per shoot is 4.33. After rooting, the 5-cm high seedlings were grown on the sphagnum moss and sprayed with a 6 mg·l–1 nanosilver solution every seven days. The best growth was observed after eight weeks.  

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3A.6342

References

 1. Balilashaki K., Naderi R., Kalantari S., Soorni A. (2014), Micropropagation of Phalaenopsis amabilis cv. Cool 'Breeze' with using of flower stalk nodes and leaves of sterile obtained from node cultures, International Journal of Farming and Allied Sciences, 3(7), 823–829.
 2. Cường ĐM, Phượng TTB, Nhựt DT (2018), Ảnh hưởng của nano bạc lên khả năng cảm ứng mô sẹo và tái sinh chồi từ mẫu lá cây dâu tây (Fragaria x ananassa) nuôi cấy in vitro, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 127(1C),
 3. –70.
 4. Đông ĐV (2011), Hoàn thiện quy trình nhân giống và sản xuất một số giống hoa lan Hồ Điệp theo quy mô công nghiệp, Báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học Công nghệ dự án.
 5. Murashige T., Skoog F. (1962), A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Cultures, Physiol Plant, 15, 473–497.
 6. Nhựt DT, Trâm HN, Huy NP, Khiêm ĐV (2009), Ảnh hưởng của nước dừa và sucroza lên sự tăng sinh mô sẹo và sự hình thành phôi vô tính ở loài lan Hồ điệp (Phalaenopsis amabilis (L.) Blume), Tạp chí Sinh học, 31(1), 77–84.
 7. Nhựt DT, Tuấn NX, Anh NTT, Long HV, Tùng HT, Nam NB, Huy NP, Luận VQ, Hiền VT, Hiền LTT, Châu NH, Bưu NQ (2015), Nghiên cứu ảnh hưởng của nano bạc lên sự nhân chồi, sinh trưởng và phát triển của cây hoa hồng (Rosa sp.) in vitro, Tạp chí Công nghệ Sinh học, 13(2), 231–239.
 8. Pha NT, Mai TTX, Trang LTM, Liên NT (2011), Nuôi cấy mầm ngủ phát hoa lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp.), Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 20b, 12–20.
 9. Phương BTT, Lan NP, Trang ĐTK, Trâm TB, Minh PXB (2020), Ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng nhân giống in vitro cây Trầu tiên (Asarum glabrum Merr.), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 62(6), 19–23.
 10. Runkle E., Wang Y.T., Blanchard M.G., Lopez R.G. (2007), Growing the Best Phalaenopsis, Part 1: An Introduction to Potted Phalaenopsis Orchids, Orchids, 76(1), 24–29.
 11. Sơn NT, Thạch NQ, Anh NTL, Nga HT, Nguyệt HTA (2014), Nhân dòng vô tính cây lan Hồ Điệp Phalaenopsis yukidian (Hồ Điệp hoa trắng nhị vàng), Tạp chí Khoa học và Phát triển,12, 1283–1293.
 12. Tùng HT, Nguyễn Phúc Huy, Nam NB, Luận VQ, Hiền VT, Phượng TTB, Nhựt DT (2016), Tác động của nano bạc lên khả năng tăng trưởng của cây cúc trong hệ thống vi thủy canh, Tạp chí Công nghệ Sinh học, 14(3), 461–471.
 13. Thạch NQ, Anh NTL, Hải NTL (2005), Lan Hồ điệp (Phalaenopsis) kỹ thuật chọn tạo, nhân giống và nuôi trồng, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.