Implementation of 1956 vocational training project for the rural labour in Quang Binh
PDF (Vietnamese)

Keywords

Lao động nông thôn
đào tạo nghề
việc làm
Quảng Bình Lao động nông thôn
đào tạo nghề
việc làm
Quảng Bình

Abstract

Over the past 10 years, the province of Quang Binh has more than 125,000 workers in rural areas that have participated in vocational training programs, of which nearly 38,000 was trained according to the primary policies of the Project, entiled "Vocational training for rural workers by 2020". Nearly 80% of post-program workers acquired jobs that play important roles in building new rural areas and reducing background poverty. To evaluate the training for rural workers within the framework of the Government's 1956 project in Quang Binh province, this article analyzes and assesses the execution status, results and effectiveness of the implemented project. Descriptive statistics and the time series comparison methods will be used for this research. The results indicate that the number of female rural workers attending vocational training every year, although predominantly short-term training, outnumbered that of male workers. The available jobs are far from abundant, mainly based on pre-existing jobs in the locality. Vocational programs targetting poor households, near-poor households, etc has not been given due attention. Overall, the probability that post-vocational training rural workers find jobs became considerably high.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v131i5C.6647
PDF (Vietnamese)

References

 1. Đảng cộng sản Việt Nam (2021), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021–2030, Hà Nội.
 2. Thủ tướng chính phủ (2009), Quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Hà Nội.
 3. L. X. Bá, N. M. Hải, T. T. Thắng, V. X. N. Hồng và L. Đ. Khải (2006), Các yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn Việt Nam, Hà Nội.
 4. Bộ lao động thương binh và xã hội (2010), Xu hướng việc làm Việt Nam 2009, Hà Nội.
 5. Trần Thanh Đức (2000), Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất hiện đại, Tạp chí nghiên cứu và lý luận.
 6. Lê Hồng Thái (2002), Nghiên cứu vấn đề lao động việc làm nông thôn, Đề tài khoa học cấp Bộ.
 7. Nguyễn Thị Ái Lâm (2003), Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo: kinh nghiệm Đông Á, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
 8. Tăng Minh Lộc (2008), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn, Tạp chí Cộng sản.
 9. Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề (2011), Mô hình dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động ở khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 10. Ngô Văn Hải (2013), Nghiên cứu chính sách, giải pháp thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Bộ.
 11. Cục thống kê Quảng Bình (2020), Niên giám thống kê năm 2020, Nxb. Thống kê, Hà Nội.
 12. Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Bình (2020), Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Array