Factors influencing the adoption of drought-resistant rice varieties in the context of water scarcity: a comparative study for farming households in Thua Thien Hue and An Giang provinces
PDF (Vietnamese)

Keywords

khan hiếm nước
giống lúa chịu hạn
mô hình Probit
Thừa Thiên Huế
An Giang water scarcity
drought-tolerant rice varieties
Probit model
Thua Thien Hue
An Giang

Abstract

This study analyzes the factors affecting the selection of drought-tolerant rice varieties and their impact on the income of farmers. Based on a survey sample of 120 rice-growing households in the two study areas, we used Probit and linear regression models to estimate the factors affecting the choice of farmers. The results show that the factors that have an impact on the probability of using drought-tolerant rice varieties include the age of the household head, the number of family members, the monthly income of the household, the number of production crops in a year, and the total land area. The study also shows that the group of households applying drought-resistant rice varieties have higher income and selling prices than the group of households that do not, through the results of the t-test. From our findings, we highly recommend the adoption of drought-resitant rice varieties to mitigate the adverse impact of the increasing threats associated with climate change in general and water scarcity in particular.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v131i5C.6866
PDF (Vietnamese)

References

 1. J. Livsey C. T. Da, A. Scaini, T. H. P. Lan, T. X. L., H. Berg, S. Manzoni , Floods (2021), soil and food – Interactions between water management and rice production within An Giang province, Vietnam, Agric. Ecosyst. Environ., 320(8), 107589, doi: 10.1016/j.agee.2021.107589.
 2. E. Vallino, L. Ridolfi, và F. Laio (2020), Measuring economic water scarcity in agriculture: a cross-country empirical investigation, Environ. Sci. Policy, 114(8), 73–85, doi: 10.1016/j.envsci.2020.07.017.
 3. L. Yuan, W. He, Z. Liao, D. M. Degefu, Z.g Zhang và X. Wu et al. (2019), Allocating Water in the Mekong River Basin during the Dry Season, Water, 11(2), 400, doi: 10.3390/w11020400.
 4. V. T. M. Lệ và N. T. H. Nga (2020), An ninh nguồn nước ở các quốc gia Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng: Những thách thức đặt ra., Tạp chí Cộng Sản. https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/819821/an-ninh-nguon-nuoc-o-cac-quoc-gia-tieu-vung-song-me-cong-mo-rong--nhung-thach-thuc-dat-ra.aspx.
 5. V. Dinh (2019), Thừa Thiên Huế: Tăng cường giải pháp chống hạn hán, Báo tài nguyên và môi trường. https://baotainguyenmoitruong.vn/thua-thien-hue-tang-cuong-giai-phap-chong-han-han-297350.html.
 6. Thông tấn xã Việt Nam, Nhiều giải pháp phòng chống hạn và xâm nhập mặn tại An Giang. http://vnmha.gov.vn/cong-tac-pctt-tkcn-130/nhieu-giai-phap-phong-chong-han-va-xam-nhap-man-tai-an-giang-5228.html.
 7. F. Simtowe, E. Amondo, P. Marenya, D. Rahut, K. Sonder, và O. Erenstein (2019), Impacts of drought-tolerant maize varieties on productivity, risk, and resource use: Evidence from Uganda, Land use policy, 88(8), 104091, doi: 10.1016/j.landusepol.2019.104091.
 8. P. M. D. Nguezet, A. Diagne, V. O. Okoruwa, và V. Ojehomon (2011), Impact of improved rice technology (NERICA varieties) on income and poverty among rice farming households in Nigeria: A local average treatment effect (LATE) approach, Q. J. Int. Agric., 50(3), 267–291.
 9. M. Khonje, J. Manda, A. D. Alene, và M. Kassie (2015), Analysis of Adoption and Impacts of Improved Maize Varieties in Eastern Zambia, World Dev., 66(3), 695–706, doi: 10.1016/j.worlddev.2014.09.008.
 10. M. Khonje, J. Manda, A. D. Alene, và M. Kassie (2015), Analysis of Adoption and Impacts of Improved Maize Varieties in Eastern Zambia, World Dev., 66(695), 706–706, doi: 10.1016/j.worlddev.2014.09.008.
 11. E. Sodjinou, L. C. Glin, G. Nicolay, S. Tovignan, và J. Hinvi (2015), Socioeconomic determinants of organic cotton adoption in Benin, West Africa, Agric. Food Econ., 3(1), 12, doi: 10.1186/s40100-015-0030-9.
 12. B. Owusu Asante, R. A. Villano, và G. E. Battese (2014), The effect of the adoption of yam minisett technology on the technical efficiency of yam farmers in the forest-savanna transition zone of Ghana, African J. Agric. Resour. Econ., 9(4), 75–90.
 13. I. Adofu, S. O. Shaibu, và S. Yakubu (2013), the Economic Impact of Improved Agricultural Technology on Cassava Productivity in Kogi State of Nigeria, Int. J. Food Agric. Econ., 1(1), 63–74 [Online]. Available: http://foodandagriculturejournal.com/63.pdf.
 14. M. Hossain, M. L. Bose, và B. A. A. Mustafi (2006), Adoption and productivity impact of modern rice varieties in Bangladesh, Dev. Econ., 44(2), 149–166, doi: 10.1111/j.1746-1049.2006.00011.x.
 15. Y. Kijima, K. Otsuka, và D. Sserunkuuma (2008), Assessing the impact of NERICA on income and poverty in central and western Uganda, Agric. Econ., 38(3), 327–337, doi: 10.1111/j.1574-0862.2008.00303.x.
 16. M. J. Ogada, G. Mwabu, và D. Muchai (2014), Farm technology adoption in Kenya: a simultaneous estimation of inorganic fertilizer and improved maize variety adoption decisions, Agric. Food Econ., 2(1), 12, doi: 10.1186/s40100-014-0012-3.
 17. P. B. Shakya và J. C. Flinn (1985), Adoption of modern varieties and fertilizer use on rice in the eastern tarai of Nepal, J. Agric. Econ., 36(3), 409–419, doi: 10.1111/j.1477-9552.1985.tb00188.x.
 18. E. Martey, P. M. Etwire, và J. K. M. Kuwornu (2020), Economic impacts of smallholder farmers’ adoption of drought-tolerant maize varieties, Land use policy, 94(3), 104524, doi: 10.1016/j.landusepol.2020.104524.
 19. R. Ghimire, H. Wen-chi, và R. B. Shrestha (2015), Factors Affecting Adoption of Improved Rice Varieties among Rural Farm Households in Central Nepal, Rice Sci., 22(1), 35–43, doi: 10.1016/j.rsci.2015.05.006.
 20. S. P. Katengeza và S. T. Holden (2021), Productivity impact of drought tolerant maize varieties under rainfall stress in Malawi: A continuous treatment approach, Agric. Econ., 52(1), 157–171, doi: 10.1111/agec.12612.
 21. V. Pandey và A. Shukla (2015), Acclimation and Tolerance Strategies of Rice under Drought Stress, Rice Sci., 22(4), 147–161, doi: 10.1016/j.rsci.2015.04.001.
 22. E. T. Liwenga (2008), Adaptive livelihood strategies for coping with water scarcity in the drylands of central Tanzania, Phys. Chem. Earth, Parts A/B/C, 33(8), 775–779, doi: 10.1016/j.pce.2008.06.031.
 23. N. T. Phán (2019), Tác động của liên kết cung ứng vật tư đầu vào và hộ nuôi tôm đến hiệu quả kinh tế hộ: trường hợp nghiên cứu ở xã quảng ngạn, huyện quảng điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kinh tế và Phát triển, 270, 63–71.
 24. N. Đ. Kiên và N. T. Phán (2020), Phân tích mối quan hệ giữa áp dụng chiến lược quản lý rủi ro thị trường và thu nhập của hộ: Trường hợp nghiên cứu của hộ nuôi tôm ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Khoa học Thương mại, 147, 71–79.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Array