Shopping behavior of domestic tourists when visiting Hue regarding local specialties and souvenirs

Keywords

shopping behavior
local specialties and souvenirs
domestic tourists
Hue hành vi mua
đặc sản và hàng lưu niệm
khách du lịch nội địa
Huế

Abstract

Research on the shopping behavior of tourists towards local specialties and souvenirs has always been a topic of practical significance for the local tourism industry. This study is conducted based on data collected through a structured questionnaire with 200 domestic tourists visiting Hue. The results of the study have revealed the characteristics of shopping behavior as well as determined the level of influence of various factors on the purchasing decisions of domestic tourists for local specialties and souvenirs in Hue. In descending order, the following factors have been found to have an impact on the visitor’s behavior: (1) distribution, (2) product, (3) price, (4) emotional value, and (5) reference group.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v133i5B.7344

References

 1. Tăng Tấn Lộc, Lê Văn Hiệu và Dương Thanh Xuân (2019), Sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch ở Thành phố Cần Thơ, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô, Số Chuyên đề: 74–83.
 2. Sakkopoulos, E., Paschou, M., Panagis, Y., Kanellopoulos, D., Eftaxias, G., and Tsakalidis, A. (2015), E-souvenir application: QoS web based media delivery formuseum apps. Electronic Commerce Research, 15(1), 5–24.
 3. Siregar, E. and Faulina, Novita, V. (2017), Factors influencing tourist to purchase souvenirs, International Journal of Management and Applied Science, 50(3), 239–247.
 4. Healy, R. G. (1994), Tourist Merchandise as a Means of Generating Local Benefits from Ecotourism, Journal of Sustainable Tourism, 2(3), 137–151.
 5. Sở Du lịch Thừa Thiên Huế (2022), Báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
 6. Kim, S., and Littrell, M. A. (2001), Souvenir Buying Intentions for Self versus Others, Annals of Tourism Research, 28(3), 638–657.
 7. Fairhurst, A., Costello, C., and Fogle, A. (2007), An examination of shopping behavior of visitors to Tennessee according to tourist typologies, Journal of Vacation Marketing, 13(4), 311–320.
 8. Littrell, M. A., Baizerman, S., Kean, R., and Stout J. (1994), Souvenir and Tourism Styles, Journal of Travel Research, 33(1), 3–11.
 9. Lehto, X. Y., Cai, L. A., O’Leary, J. T., and Huan, T. C. (2004), Tourist shopping preferences and expenditure behaviours: The case of the Taiwanese outbound market, Journal of Vacation Marketing, 10(4), 320–332.
 10. Jiang, K., Liu, L., Xiao, R., and Yu, N. (2012), Mining Local Specialties for Travelers by Leveraging Structured and Unstructured Data, Advances in Multimedia.
 11. Horodyski, G. S., Manosso, F. C., Bizinelli, C., and Gândara, J. M. (2014), Souvenirs Gastronômicos como Lembranças de Viagem: um estudo de caso em Curitiba – Brasil, Via@ - Revista Internacional E Interdisciplinar de Turismo, (2), 1–16.
 12. Kim, T. and Lee, J. (2021), A Study On Story-Telling Associating Local Specialties And A Historical Person, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(4), 125–33.
 13. Jung, H. J. (2013), The role of souvenirs on the attitude formation tourist destination by recollection on-site tourism experience, Master Thesis, Ga Cheon University.
 14. Nguyễn Thị Tú Trinh, Nguyễn Huỳnh Kim Ngân, Khưu Ngọc Huyền (2018), Thực trạng phát triển hàng lưu niệm du lịch ở Thành phố Cần Thơ, Tạp chí Trường Đại học Cần Thơ, 54(6), 180–187.
 15. Hồ Bội Hoàn (2020), Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mua hàng lưu niệm trên thị trường Thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng.
 16. Kotler, P. (2007), Marketing căn bản, Nxb. Giao thông vận tải, Thành phố Hồ Chí Minh.
 17. Kotler, P. và Amstrong, G. (2012), Nguyên lý tiếp thị, Nxb. Thống kê.
 18. Kotler, P. and Armstrong, G. (2004), Principles of Marketing, 10th Edition, Pearson-Prentice Hall, New Jersey.
 19. Churchill, G. A. and Peter, J. P. (1998), Marketing: Creating value for customers, Boston: Irwin/McGraw-Hill).
 20. Fishbein, M., and Ajzen, I. (1975), Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Reading, MA: Addison-Wesley.
 21. Soyoung, K. and Littrell, M. (1999), Predicting Souvenir Purchase Intentions, Journal of Travel Research, 38(2), 153–162.
 22. Efni, S., Faulina, B., and Vivianti, N. (2017), Factors influencing tourist to purchase souvenirs, International Journal of Management and Applied Sciences, 3(10), 58–64.
 23. Farzaneh, V., F., Kourosh, E., and Abolfazl, T., N. (2014), Effective Factors on Souvenir Purchase: The Case of Foreign Tourists' Viewpoint in Tehran City, Enlightening Tourism, A Pathmaking Journal, 4(2), 147–167.
 24. Trương Thị Mỹ Lệ (2015), Các yếu tố tác động đến quyết định chọn mua sản phẩm dệt thổ cẩm Chăm của khách hàng – Nghiên cứu tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
 25. Hồ Bội Hoàn (2020), Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mua hàng lưu niệm trên thị trường thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
 26. Hair, J., F., Jr., Anderson, R., E., Tatham, R., L., and Black, W., C. (1998), Multivariate Data Analysis, (5th Edition), Prentice Hall, Upper Saddle River, N. J., USA.
 27. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Tập 1–2, Nxb. Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Array