Composition and distribution characteristics of invasive alien species in Tieu Can district, Tra Vinh province
PDF (Vietnamese)

Keywords

Sinh vật ngoại lai, xâm hại, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. invasive alien species
Tieu Can district
Tra Vinh province
sinh vật ngoại lai
xâm hại
huyện Tiểu Cần
tỉnh Trà Vinh

How to Cite

1.
Trung H Đình. Composition and distribution characteristics of invasive alien species in Tieu Can district, Tra Vinh province. hueuni-jns [Internet]. 2021Jun.29 [cited 2022Aug.15];130(1C):5-14. Available from: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/5994

Abstract

This research was carried out from December 2019 to May 2020 in 11 major sites in Tieu Can district. Sixteen alien species belonging to 15 genera, 13 families, 11 orders of the 5 phyla: Magnoliophyta, Oomycota, Mollusca, Arthropoda, and Chordata were identified. Eleven are invasive alien species (68.75%), and the rest is potential invasive alien species (31.25%). We focus on five common species that substantially affect agriculture, forestry, and aquaculture.

https://doi.org/10.26459/hueunijns.v130i1C.5994
PDF (Vietnamese)

References

 1. Nhàn HTT. Kiến thức cơ bản về sinh vật ngoại lai xâm hại. Hà Nội: Cục bảo tồn đa dạng sinh học – Tổng cục Môi trường; 2012.
 2. Tổng cục Môi trường. Cẩm nang giới thiệu một số loài sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam, Hà Nội: Tổng cục Môi trường; 2011.
 3. Cục thống kê tỉnh Trà Vinh. Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh: Nhà xuất bản thống kê Trà Vinh; 2019.
 4. Cường PA. Giới thiệu một số sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội; 2011.
 5. Chi VV. Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; 1976.
 6. Hộ PH. Cây cỏ Việt Nam. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ Tp Hồ Chí Minh; 2000.
 7. Thìn NN. Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật. Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội; 1997.
 8. Thanh ĐN, Bái TT, Miên PV. Định loại Động vật không xương sống nước ngọt Bắc Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội; 1980.
 9. Thanh ĐN, Hải HT, Cường DN. Thành phần loài ốc nhồi (Ampullariidae Gray,1824) ở Việt Nam. Tạp chí Sinh học. 2003;25(4):1-5.
 10. Yên MĐ. Định loại cá nước ngọt các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; 1978.
 11. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại. Hà Nội: Bộ Tài nguyên và Môi trường; 2018.
 12. Trung HĐ, Nga LA. Thành phần loài và đặc điểm phân bố của sinh vật ngoại lai xâm hại ở huyện Tư nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên. 2018,127(1B):5-14. DOI: https://doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1B.4868
 13. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Sâu bệnh hại dừa [internet]. Bến Tre: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre; 2009 [Cited 20/08/2020]. Available from : http://dost-bentre.gov.vn/tin-tuc/928/sau-benh-hai-dua.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Array