Influence of food source on growth of earthworm Amynthas rodericensis (Grube, 1879) under experimental culture
PDF (Vietnamese)

Keywords

Amynthas rodericensis
giun đất
phân lợn
sinh trưởng
tăng trọng earthworm
pig manure
growth
reproduction

How to Cite

1.
Nguyễn VT, Hoàng HT, Nguyễn DT, Trần VG, Trần QD. Influence of food source on growth of earthworm Amynthas rodericensis (Grube, 1879) under experimental culture. hueuni-jns [Internet]. 2022Mar.31 [cited 2023Jun.3];131(1A):127-33. Available from: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6227

Abstract

Amynthas rodericensis is a common earthworm species in Vietnam. The feeding material and substrate affect the growth and reproduction of earthworms. The individual size, total number, weight, and gain weight of earthworms under laboratory conditions were investigated. The experiment was designed with four treatments (100% pig manure; 75% pig manure and 25% substrate; 50% pig manure and 50% substrate; 25% pig manure and 75% substrate) with six replicates in a completely randomized design; the experiments lasted ten weeks. The maximum growth and reproduction of A. rodericensis are observed with 75% pig manure and 25% substrate.

https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1A.6227
PDF (Vietnamese)

References

 1. Keilin D. On the pharyngeal or salivary gland of the earthworm. Quarterly Journal of Microscopical Science. 1920;65:33-61.
 2. Edwards CA, Dominguez J. Growth and reproduction of Perionyx excavatus (Megascolecidae) as factors in organic waste management. Biol Fertil Soils.1998;28:155-61.
 3. Bảy NV. Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trùn đất. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; 2005.
 4. Ngoan LĐ. Nghiên cứu môi trường nuôi giun đất làm thức ăn vật nuôi trong vụ đông-xuân ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2003;11:1422-4.
 5. Bình ĐV, Tôn VĐ, Linh NĐ. Đánh giá khả năng tăng trưởng của giun quế (Perionyx excavatus) trên các nguồn thức ăn khác nhau. Tạp chí Khoa học và Phát triển. 2008;4:321-5.
 6. Nam TH. Sản xuất và sử dụng giun quế thay thế thức ăn bổ sung protein trong khẩu phần nuôi vịt thịt ở Đồng Tháp [master's thesis]; 2009.
 7. Hùng NL. Nghề nuôi giun đất. Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp; 2010.
 8. Hồng HNL. Nghiên cứu sản xuất giun quế trên nền giá thể khác nhau và sử dụng giun quế tươi trong chăn nuôi gà thịt tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang [master's thesis]. Thái Nguyên: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên; 2013.
 9. Manna MC, Singh M, Kundu S, Tripathi AK. Growth and reproduction of the vermicomposting earthworm Perionyx excavatus as influenced by food materials. Biol Fertil Soils. 1997;24:129-32.
 10. Sherman R. Worms Can Recycle Your Garbage, Extension Solid Waste Specialist. North Carolina: Department of Biological and Agricultural Engineering, North Carolina State University; 2003.
 11. Bisht R, Pandey H, Bharti D, Bisht S, Kaushal B. Reproductive potential of the earthworm Metaphire posthuma (Oligochaeta) in different food substrates. Tropical Ecology. 2007;48(1):107-14.
 12. Joshi N, Dabral M. Life cycle of earthworms Drawida nepalensis, Metaphire houlleti and Perionyx excavatus under laboratory controlled conditions. Life Science Journal. 2008;5(4):83-6.
 13. Agnieszka P, Joanna K, Mazur-Pączka A, Mariola G, Grzegorz P, Renata S. Life cycle of the Eisenia fetida and Dendrobaena veneta earthworms (Oligohaeta, Lumbricidae). Journal Ecological Engineering. 2020;21(1):40-5.
 14. Ghilliarov MS. Methods of Soil Zoological Studies, Moscow: Pub Nauka; 1975.
 15. Bái TT. Giun đất Việt Nam (Hệ thống học, khu hệ, phân bố và địa lý) [dissertation]. Lomonosov: Trường Đại học Quốc gia Lomonosov; 1983.
 16. Thuận NV. Khu hệ giun đất Bình Trị Thiên [dissertation]. Hà Nội: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 1994.
 17. Appelhof M. Worms Eat My Garbage. Michigan: Tower press; 1997.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Array