QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TRẢI NGHIỆM TRONG MÔN HÓA HỌC

Abstract

Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục được thực hiện bắt buộc từ  lớp 1 đến lớp 12 theo dự thảo mới của chương trình giáo dục phổ thông. Do đó, nhằm góp phần giúp sinh viên sư phạm và giáo viên trong việc thực hiện một trong các mục tiêu của giáo dục trong chương trình mới, chúng tôi đề xuất quy trình dạy học chủ đề hoạt động trải nghiệm trong dạy học Hóa học trên cơ sở vận dụng chu trình học trải nghiệm của David Kolb vào việc thiết kế các hoạt động trải nghiệm. Dựa vào mục tiêu, nội dung kiến thức bài học, tình hình địa phương và phong cách học tập của học sinh, giáo viên thiết kế các nhiệm vụ học tập ở 4 giai đoạn của chu trình trải nghiệm: trải nghiệm cụ thể, quan sát phản ánh, trừu tượng hóa khái niệm và thử nghiệm tích cực. Phạm vi bài báo cũng có đưa ra ví dụ minh họa cho việc vận dụng quy trình dạy học trải nghiệm cho một nội dung cụ thể trong môn Hóa học
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6A.4869
PDF (Vietnamese)

References

  1. Bộ giáo dục và đào tạo, Dự thảo ngày 19 tháng 01 năm 2018. Chương trình giáo dục phổ thông Hoạt động trải nghiệm, Hà Nội.
  2. Bộ giáo dục và đào tạo, Dự thảo ngày 19 tháng 01 năm 2018. Chương trình giáo dục phổ thông Môn Hóa học, Hà Nội
  3. Bùi Ngọc Diệp, 2015. Hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông, Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 113, Trang 37.
  4. DNP, 2002. Learning Styles: Kolb’s Theory of Experiential Learning. TrinityCollege, Dublin. Nguồn: http://www.scss.tcd.ie/
  5. Hồ Thị Dung, 2016. Phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho Sinh viên các Trường Sư phạm hiện nay, Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 133, Trang 32
  6. Trần Thị Gái, 2017. Vận dụng mô hình trải nghiệm của David Kolb để xây dựng chu trình hoạt động trải nghiệm trong dạy học sinh học ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 3, trang 1-6.
  7. Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Hữu Hợp (2013), Dạy học dựa vào lí thuyết học tập trải nghiệm trong đào tạo giáo viên kĩ thuật, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Số 8, Trang 134.
  8. Nguyễn Thị Hằng (2014), Định hướng hình thành năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên Sư phạm, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Số 6, Trang 205
  9. Nguyễn Hữu Tuyến (2016), Một số đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Toán ở Trường THCS, Tạp chí khoa học giáo dục, Số 131, Trang 67.
  10. Nguyễn Thị Thùy Trang, 2017. Thiết kế các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chương 1 Hóa học lớp 11 nâng cao theo định hướng phát triển năng lực, Tạp chí khoa học Trường Đại học sư phạm Hà Nội, số 4, trang 78-90