Hoàng đế Rome, vương quyền với sự phát triển của Đế chế thời kỳ Pax Romana (27TCN - 180)

Abstract

Thời kỳ Pax Romana (27TCN - 180) là thời kì huy hoàng về mọi mặt của đế chế Rome, là mẫu trưng của một chính thể quân chủ tiêu biểu ở châu Âu trung đại. Qua khảo sát các sự kiện diễn ra 200 năm ban đầu, chúng ta nhận thấy Đế chế Rome dưới sự cai trị của các hoàng đế đã thể hiện rõ bản chất của chính thể quân chủ chuyên chế chủ nô được bộc lộ rõ và vững chắc. Bài viết tập trung nghiên cứu vào các khái niệm về vương quyền của hoàng đế Rome, phương thức duy trì và kiểm soát vương quyền, cũng như cách xây dựng một đế chế thống nhất ở thời kỳ Pax Romana. Tất cả là sự biện giải về việc các vị hoàng đế Rome hạn chế các nhánh quyền lực khác như thế nào, để hoàng đế luôn là trung tâm của Rome, với nhiều quyền lực tập trung và chư hầu phủ phục khắp cung điện. 

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6A.4940
PDF (Vietnamese)