ĐỀ TÀI TRONG TIỂU THUYẾT CÁC NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI TỪ GÓC NHÌN GIỚI

Abstract

Đề tài văn học là phạm trù thể hiện được cá tính sáng tạo và trường nhìn của người viết. Việc lựa chọn đề tài phụ thuộc vào nhiều yếu tố: hoàn cảnh lịch sử, nét đặc thù của đời sống văn hóa - xã hội, sở trường của người viết....Tuy nhiên, dù ý thức hay không, giới là phương diện làm nên nét riêng trong cách lựa chọn đề tài của người cầm bút. Có thể khẳng định có một lối viết nữ trong tiểu thuyết các nhà văn nữ về phương diện đề tài. Nhìn chung, tiểu thuyết của nữ giới tập trung vào các đề tài cơ bản là tình yêu và tình dục, hôn nhân và gia đình, chiến tranh và sinh thái. Việc lựa chọn những đề tài vốn được cho là đặc quyền của nam giới đã thể hiện vị thế, sức sáng tạo của các nhà văn nữ trong dòng chung của văn học đương đại. Ngay với những đề tài quen thuộc, cách chiếm lĩnh hiện thực, lối viết của các nhà văn nữ cũng có nét riêng. Từ góc nhìn giới, việc lựa chọn và xử lý đề tài của các nhà văn nữ Việt Nam đương đại đã thể hiện ý thức nữ quyền.

Từ khóa: Đề tài, tiểu thuyết nữ giới, nữ quyền sinh thái, ngôn ngữ thân thể.

PDF (Vietnamese)