KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ TRONG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ Ở TRUNG QUỐC

Abstract

Lý thuyết đánh giá (Appraisal System) là một mô hình chức năng có ý nghĩa liên nhân ở cấp độ ngữ nghĩa diễn ngôn, chủ yếu nghiên cứu cá nhân con người đã vận dụng ngôn ngữ như thế nào để đánh giá, chọn lựa lập trường, từ đó dựa vào nguồn đánh giá để thương lượng, điều tiết các mối quan hệ xã hội. Tại Trung Quốc, trào lưu nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết đánh giá trong nghiên cứu ngôn ngữ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, điều này khiến giới nghiên cứu ngôn ngữ trong nước quan tâm và cái nhìn khách quan hơn về hệ thống lý thuyết này, tạo cơ hội để lý thuyết này phát triển ở một tầm cao mới. Trong bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu tình hình phát triển và ứng dụng lý thuyết đánh giá trong nghiên cứu ngôn ngữ ở Trung Quốc hiện nay.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6A.5148
PDF (Vietnamese)

References

  1. Chung Lợi Lợi (2005) Cách chọn lựa từ vựng trong diễn thuyết chính trị nhìn từ góc độ hệ thống đánh giá , Hội thảo nghiên cứu về hệ thống đánh giá của ngôn ngữ chức năng hệ thống tại Trung Quốc.
  2. Lưu Diễn (2013) Nghiên cứu ngôn ngữ đánh giá của Ngôn ngữ học chức năng hệ thống trong báo chí xã luận tiếng Anh, Đại học Vân Nam.
  3. Lưu Tùng, La Tuyết Quyên (2015) Tổng quan nghiên cứu lý thuyết đánh giá trong nước từ 2011-2015, Nguyệt san văn học An Huy, số 3.
  4. Martin, J.R., & White, P.R. ( 2005). The Language of Evaluation: Appraisal in English. London/ New York: Palgrave/ Macmillan.
  5. Ngu An Kí, Tâu Văn Quân (2009) Lý thuyết hệ thống đánh giá và ứng dụng của nó trong ngôn ngữ học chức năng hệ thống - Lấy ngôn ngữ đánh giá, hùng biện làm dẫn chứng, Tạp chí Nghiên cứu dạy học tài chính.
  6. Phùng Na Na, Vương Na (2005) Lý thuyết hệ thống đánh giá và ứng dụng , Phòng nghiên cứu Đại học Ngoại ngữ Tây An.
  7. Thẩm Ức Ninh (2012) trong Nguồn gốc lý luận đánh giá của ngôn ngữ học chức năng hệ thống, Nguyệt báo văn sử, Trung Quốc.
  8. Từ Lai Quyên (2013) , Mười năm phát triển của Lý thuyết đánh giá, Học báo Học viện Gia Hưng, Trung Quốc.
  9. Viên Tú Phượng (2010) trong nghiên cứu Nhìn lại 10 năm phát triển của Lý thuyết đánh giá và triển vọng trong tương lai, Học báo Học viện Khoa học tự nhiên và xã hội Thiệu Hưng, Trung Quốc, số 6.
  10. Vương Chấn Hoa (2001), Hệ thống đánh giá và vận dụng hệ thống đánh giá - Một hướng phát triển mới của ngôn ngữ chức năng hệ thống, Học báo Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, số 6.