THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HUẾ

Abstract

Tóm tắt:Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Huế. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 40 cán bộ quản lý và 146 giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy: quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Huế hiện đang được thực hiện khá tốt, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định. Theo đó, kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh chủ yếu được lồng ghép vào các Kế hoạch khác mà chưa có Kế hoạch chi tiết, cụ thể về nội dung, đối tượng, thời gian, kinh phí, lực lượng phối hợp và kiểm tra, đánh giá, khen thưởng. Ban chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thành phố Huế hoạt động chưa thật sự hiệu quả.  
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6A.5189
PDF (Vietnamese)

References

  1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014),Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
  2. Nguyễn Thanh Bình (2015), Giáo dục kỹ năng sống, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội.
  3. Bùi Minh Hiền, Nguyễn Vũ Bích Hiền và các cộng sự (2015),Quản lý và lãnh đạo nhà trường, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội.
  4. Nguyễn Công Khanh (2013), Phương pháp giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội.
  5. Nguyễn Thị Mỹ Lộc và các cộng sự (2012),Quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.