THỰC TRẠNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Abstract

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng bồi dưỡng giáo viên (GV) trung học cơ sở (THCS) thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 206 cán bộ quản lý (CBQL) và GV ở 6 trường THCS đã tham gia khảo sát. Kết quả điều tra cho thấy phần lớn CBQL và GV đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng GV THCS; công tác bồi dưỡng GV THCS ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được chú trọng trên nhiều nội dung với các hình thức khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít đối tượng khảo sát chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của hoạt động bồi dưỡng GV THCS. Một số nội dung và hình thức quan trọng chưa được chú trọng nhiều trong chương trình bồi dưỡng. Dựa trên kết quả điều tra đó, nghiên cứu đã đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng GV THCS.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6A.5247
PDF (Vietnamese)