ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ TRONG ĐỒNG KHỞI Ở CÁC TỈNH QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH VÀ PHÚ YÊN (1964–1965)

Abstract

Phong trào Đồng khởi ở nông thôn đồng bằng các tỉnh Khu V là nét nổi bật của cách mạng miền Namnhững năm 1964 - 1965.  Trong quá trình lịch sử đó, nét  nổi bật trong giải phóng nông thôn đồng bằng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là khi lực lượng vũ trang tấn công địch ở những nơi trọng yếu đã hỗ trợ quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh chính trị với nhiều hình thức khác nhau. Các cuộc đấu tranh chính trị đã phát triển thành cao trào, trở thành bạo lực của quần chúng nổi dậy vũ trang phá ấp chiến lược, giải phóng phần lớn nông thôn đồng bằng.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6A.5256
PDF (Vietnamese)

References

  1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1996), Lịch sử Phú Yên kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên xuất bản.
  2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1999), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1945-1975), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  3. Báo cáo của Chủ tịch “Đoàn Thanh niên tiền đạo” Sài Gòn gửi ông Tổng trưởng Thông tin, tài liệu kí hiệu số PTTg/122 lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.
  4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 24, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.877.
  5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 26, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  6. Tỉnh ủy Quảng Nam - Thành ủy Đà Nẵng (2006), Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (1930 - 1975), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  7. Tỉnh ủy Quảng Nam - Ban Dân vận (2010), Lịch sử Công tác Dân vận của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 1930 - 2010, Công ty Cổ phần in, phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam.
  8. Tòa Hành chánh Quảng Nam, Tờ trình Nguyệt đề tháng 7 năm 1965 gửi Chính quyền Trung ương Sài Gòn, kí hiệu số PTTg/149 lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.
  9. Tòa Hành chánh Bình Định, Tờ trình Nguyệt đề tháng 7 năm 1965 gửi Chính quyền Trung ương Sài Gòn, kí hiệu số PTTg/153 lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.