THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ: THÁCH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN

Abstract

Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (IQA) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc duy trì và cải tiến chất lượng của cơ sở giáo dục đại học. Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học đã lần đầu tiên đề ra các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của một trường đại học (Tiêu chuẩn 9). Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, việc chọn lựa thiết lập hệ thống IQA theo mô hình như thế nào để đáp ứng quy định và hoạt động có hiệu quả là một vấn đề không hề dễ dàng. Với quan điểm mọi hoạt động đều hướng đến mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng nên hệ thống IQA đã sớm được xây dựng, vận hành tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Nghiên cứu này đề xuất một số cải tiến đối với hệ thống IQA tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhằm đáp ứng quy định của Nhà nước và các nguyên tắc bảo đảm chất lượng bên trong của Khung bảo đảm chất lượng ASEAN cũng như tiếp cận theo mô hình bảo đảm chất lượng bên trong của AUN-QA.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6C.6198
PDF

References

  1. ANECE, QAU và ACSUC (2007), Guide to the design of internal quality assurance systems in higher education, www.aqu.cat/doc/doc_36152566_1.pdf
  2. AQAN (2014), Asean Quality Assurance Framework.
  3. AUN Secretariat (2015), Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level – Version No. 3.0
  4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
  5. Nguyen, H. C, Evers, C., & Stephen Marshall, S. (2017). Accreditation of Viet Nam’s higher education: Achievements and challenges after a dozen years of development. Quality Assurance in Education, 25(4), 475-488. https://doi.org/10.1108/QAE-11-2016-0075.
  6. Nguyen, C. H., & Shah, M. (2019). Quality assurance in Vietnamese higher education: Policy and practice in the 21st century. Cham: Palgrave Macmillan.
  7. Trường ĐH Luật (2015), Quyết định về việc thành lập Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-ĐHL ngày 03/4/2015.
  8. Trường ĐH Luật (2015), Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Luật - Đại học Huế, ban hành theo Quyết định số 223/QĐ-ĐHL ngày 31/12/2015.
  9. Trường ĐH Luật (2015), Quyết định về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Luật, Đại học Huế, ban hành theo Quyết định số 223/QĐ-ĐHL ngày 31/12/2015.
  10. Woodhouse, D (1998), Audit Manual: Handbook for institutions and members of audit panels, 3rd edn, New Zealand Universities Academic Audit Unit, Wellington.