Vol. 130 No. 6C (2021): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số Đặc biệt - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Thị Hoài Thương
5-14
BẤT CẬP TRONG HOẠT ĐỘNG ÁP DỤNG ÁN LỆ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
PDF
Cao Đình Lành; Nguyễn Sơn Hải
15-23
THỰC TRẠNG VỀ HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN
PDF
Phan Thị Hồng
25-34
QUY ĐỊNH “HỢP ĐỒNG PHẢI ĐĂNG KÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT” VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ
PDF
Lê Minh Thành
35-46
MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
PDF
Đặng Thị Hà
47-54
NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CƠ QUAN DÂN CỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
PDF
Đồng Thị Huyền Nga
55-69
VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TRONG VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐƠN NHẤT TẠI LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ KINH NGHIỆM CHO CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN
PDF
Phước Sơn Lê, Trần Thúy Hiền
71-82
THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ: THÁCH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN
PDF
Nguyễn Thị Nữ
83-91
QUYỀN LẬP HỘI THEO HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PDF
Nguyễn Thị Thúy Hằng; Hồ Minh Thành
93-100
MỘT SỐ BẤT CẬP VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
PDF
Nguyễn Tài Năng, Lê Văn Bình
101-113
HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỰ CHỦ ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM
PDF
Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Lê Huyền
115-126
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM-EU (EVFTA)
PDF
Trần Thế Hệ
127-135
THỰC TRẠNG XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM
PDF
Đào Mộng Điệp
137-148
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN: TỪ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐẾN THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF
Trần Cao Thành
149-165
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU
PDF
Nguyễn Hữu Khánh Linh
167-179
PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM
PDF
Ngô Minh Tiến; Đỗ Thị Quỳnh Trang
181-196
PHÁP LUẬT VỀ TRUYỀN THÔNG QUA MẠNG XÃ HỘI, QUA THỰC TIỄN TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH TẠI ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
PDF
Hồ Thị Phượng, Nguyễn Bá Tường
197-204
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, QUA THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
PDF
Trần Thị Nhật Anh
205-212
CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÂN BỔ RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN VỐN GÓP MÀ CÔNG TY MỤC TIÊU LÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
PDF
Bùi Thị Thuận Ánh
213-227
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ ĐẤT ĐAI TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF
Trần Tuấn Sơn
229-237
VAI TRÒ ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN THEO HIỆP ĐỊNH CPTPP, PHÁP LUẬT MỘT SỐ QUỐC GIA THÀNH VIÊN VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
PDF
Trần Văn Hải
239-247
HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO CAM KẾT TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)
PDF
Đặng Công Cường
249-263
PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ TÍNH BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ
PDF
Lê Khắc Đại
265-276
XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN KHAI THÁC HẢI SẢN TRONG VÙNG BIỂN CHỒNG LẤN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC QUỐC GIA TRONG KHU VỰC
PDF
Trần Viết Long
277-287
PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
PDF