THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ CÓ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRÊN MÁY VI TÍNH Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
PDF (Vietnamese)

Keywords

năng lực hợp tác, thí nghiệm, máy vi tinh, tiêu chí đánh giá, dạy học collaborative competency, the experiments, computer-assisted laboratory experiments, assessment criteria, teaching

Abstract

In modern life, Collaborative Competency (CC) is an essential skill for everyone. Therefore, fostering the CC for students is considered an important orientation of Vietnam's education in the new period [1]. To develop the CC for students, Physics teachers can use computer-assisted laboratory experiments for group activities. The challenge is that the traditional assessment method using questions and exercises is not effective for the evaluation of the CC in the teaching process using computer-assisted laboratory experiments. Thus, a specific set of criteria is required to serve this purpose. In this paper, we introduce the research results on building the evaluation criteria of CC when using computer-assisted laboratory experiments in teaching the Magnetic Field and Electromagnetic Induction Chapters in Physics 11.  Results from the conducted experiment using the criteria set at the Hoa Vang high school in Da Nang city for the 2019-2020 school year are reported.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6314
PDF (Vietnamese)

References

 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). Chương trình giáo dục phổ thông mới
 2. [ 2] Lê Văn Giáo, Phạm Thị Y Lan. Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh qua dạy học nhóm có sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí,
 3. Tạp chí thiết bị Giáo dục, số 182 tháng 12-2018, tr33-35.
 4. Lương Viết Thái và nhóm nghiên cứu, Dự thảo đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau 2015.
 5. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh (2011), Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục, NXB Đà Nẵng.
 6. Thái Duy Tuyên (2000), Giáo dục học hiện đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
 7. Weinert F.E., 2001. Concept of competence: a conceptual clarification. In D.S.Rychen& L.H.Salganik. (Eds.), Defining and selecting key competencies, G¨ottingen: Hogrefe,pp. 45-66.
 8. Renkl A., 1995. Learning for later reading: An explore- turn of mediational links between teaching expectancy and learning results. Learning and Instruction, 5 pp. 21-36.
 9. Slavin R. E., 1990. Cooperative learning: Theory, research and practice Englewood cliffs, NT: Prentic.
 10. Richard A.I., 2009. Learning to teach. Mc Graw-Hill, New York, USA..
 11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014). Tài liệu tập huấn “Hướng dẫn dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS cấp THPT”.
 12. https://ophysics.com/em11.html?fbclid=IwAR0bDRUjmoR2limAskDOvy1o8s4TEG 1EbFffXjGC9Tc-bxnGuv1pATMM-NY
 13. https://nationalmaglab.org/education/magnet-academy/watch-play/interactive/ lorentzforce?fbclid=IwAR07foJjLmWcuDtBxodyxV1R2nrYUNDeoDBIhFS1_P0nebZ4bDXEOK-Oj9U