KIẾN TRÚC PHÁP THUỘC TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
PDF

Keywords

French colonial architecture; Indochina architecture; Hue western square Kiến trúc Pháp thuộc; Kiến trúc Đông Dương; Phố Tây Huế

Abstract

Up till now, architectural buildings in French colony have not much been researched adequately in spite of they play an integral role of Hue architecture. Based on field survey by observation, taking photos and measurement, 55 buildings can be divided into 5 types: public buildings, office, villas/ private houses, religious buildings, and other buildings. These surveyed buildings can divided into 6 architectural styles according to building cube, facade decoration, structure, building materials,… These 6 architectural styles are Neo-classicism, French local architecture, Art Deco, Eurasian architecture, Pre-colonial architecture, and new architectural style. This study analyzed and provided characteristics of those architectural styles of French colonial buildings in Hue. This is a rationale for next researches for determining French colonial values and orientating preserved solutions, valuable improvement in future.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6377
PDF

References

 1. Phan Thuận An (2008), Kiến trúc thời Pháp thuộc, Huế xưa và nay: Di tích - Thắng cảnh. Tr. 249-284. NXB Văn hóa Thông tin.
 2. Trần Quốc Bảo (2018), Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá di sản kiến trúc Pháp thuộc ở Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc. https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/gia-tri-biet-thu-kien-truc-tai-phap.html (Truy cập ngày 13/3/2021).
 3. Trần Quốc Bảo, Nguyễn Văn Đỉnh (đồng chủ biên), Nguyễn Thanh Mai, Hồ Nam (2012), Kiến trúc và quy hoạch Hà Nội thời Pháp thuộc, NXB Xây Dựng, Hà Nội.
 4. Lê Đình Hào (1988), Bước đầu tìm hiểu lịch sử trường Kỹ nghệ thực hành Huế trong thời thuộc Pháp, Luận văn tốt nghiệp, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Huế.
 5. Dư Tôn Hoàng Long (2020), Sự hòa nhập của kiến trúc thuộc địa Pháp với các thuộc tính đô thị Huế, Luận án tiến sĩ chuyên ngành kiến trúc, MS: 62.58.01.02. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
 6. Trần Phương Lan (2003), Ga Huế trong thời kỳ đổi mới 1986-2002, Luận văn tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành lịch sử Việt Nam. Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học Huế.
 7. Hà Xuân Liêm (2002), Một công trình tiểu kiến trúc bên bờ sông Hương, Tạp chí Huế Xưa & Nay, số 48, tr. 60-86.
 8. Doãn Minh Khôi (2020), Phương pháp đánh giá di sản biệt thự tại Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc, số 5, Tr. 28-33.
 9. Hoàng Đạo Kính (2003), Thử nhìn nhận và đánh giá chung quỹ kiến trúc đô thị của Huế, Hội nghị chuyên gia “Đánh giá quỹ kiến trúc đô thị Huế”. Kỷ yếu lưu hành nội bộ, UBND Thành phố Huế. Tr. 119.
 10. Lương Lan Phương (2018), Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế, Luận văn thạc sĩ kiến trúc, Mã số: 8580101. Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 11. Lê Văn Sách, Nguyễn Quang Trung Tiến (1998), Phát thảo diện mạo đô thị Huế nữa đầu thế kỷ XX, Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ, số 4 (22), 1998. Tr. 118-125.
 12. Lê Minh Sơn (2019), Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế, Tạp chí Xây Dựng, tr. 168-173.
 13. Nguyễn Quốc Thông, Tôn Đại, Nguyễn Quang Minh, Đỗ Thu Vân (2020), Lịch sử kiến trúc Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, NXB Thanh Niên, tr. 258-317.
 14. Nguyễn Thế Truyền (2003), Những khả năng phát huy, cải tạo và phát triển quỹ kiến trúc Huế trên phạm vi lãnh thổ, Hội nghị chuyên gia “Đánh giá quỹ kiến trúc đô thị Huế”. Kỷ yếu lưu hành nội bộ. UBND Thành phố Huế. Tr. 96.
 15. Nguyễn Thị Hồng Tú (2019), Lịch sử hình thành và phát triển của khu phố tây tại bờ nam sông Hương (Huế) trước năm 1945, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân khoa học lịch sử chuyên ngành lịch sử. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 16. Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Thị Minh Xuân, Lê Ngọc Vân Anh (2017), Đặc điểm kiến trúc Pháp tại Huế, Tạp chí Huế xưa & nay, Số 142 (7-8/2017), tr. 53-57. ISSN: 1859-2163.
 17. Thanh Tùng (2006), Ngôi nhà lưu niệm của Hoàng thái hậu Từ Cung, Trang thông tin https://tienphong.vn/ngoi-nha-luu-niem-cua-hoang-thai-hau-tu-cung-post70075.tpo (Truy cập ngày 3/6/2021).
 18. Trương Đắc Tứ (2009), Kiến trúc Pháp ở cố đô Huế: thực trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững. Khóa luận tốt nghiệp khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
 19. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, (2018), Quyết định số 1152 /QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về việc Công bố 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Huế.
 20. Nguyễn Đắc Xuân (2006), Ga Huế - 100 năm gắn bó với lịch sử, văn hóa Huế, Tạp chí Huế xưa & nay, số 76, tr. 64-69.