ỨNG DỤNG NGÔN NGỮ HỌC NGỮ LIỆU VÀO GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ: GIẢNG DẠY TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI QUA NGỮ LIỆU SONG NGỮ ANH – VIỆT
PDF

Keywords

ngữ liệu, song ngữ, giảng dạy, tiếng Việt, từ vựng corpus, bilingual, teaching, Vietnamese, vocabulary

Abstract

The development of Information Technology on the ground of the Industry 4.0 creates favorable opportunities for corpus linguistics to increasingly assert its advantages in language research and teaching. The method of research on language has, therefore, witnessed considerable changes. From studying single language samples in dictionaries, linguists now can find in corpus the necessary citations of words and phrases available in a series of texts just within a short time. However, history shows that the research on the application of corpus in the field of language teaching is still limited. This article, with a hope to narrow the gap, will discuss the possibility of using and exploiting English-Vietnamese bilingual corpus in teaching Vietnamese to foreigners, especially in teaching Vietnamese vocabulary. The article will discuss the process of organising practical activities on using bilingual corpus to teach Vietnamese vocabulary to foreigners at University of Foreign Languages, Hue University. It also attempts to point out the usefulness of bilingual corpus in teaching and learning Vietnamese vocabulary with the support of Computer-Assisted Language Learning.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6386
PDF

References

 1. Alcántar Díza Carlota de Jesús, José Luis Quintero Carrillo, “Advantages of using corpora to teach English”, truy cập từ: https://cenedic.ucol.mx/fieel/pdf/1.pdf , ngày truy cập: 01/06/2021
 2. Nguyễn Đức Dân (2018), Loại từ CON và CÁI, truy cập từ: http://ngonngu.org/Con_Cai.htm, ngày truy cập: 01/06/2021
 3. Đinh Điền, Lý Ngọc Minh (2015), “Ứng dụng Ngữ liệu Song ngữ Anh-Việt trong Giảng dạy Ngôn ngữ”. Kỷ yếu hội thảo Liên ngành NNH Ứng dụng & Giảng dạy Ngôn ngữ, 11/2015, Huế.
 4. Đinh Điền, Hồ Xuân Vinh (2016), “Ứng dụng Kho Ngữ liệu trong việc day tiếng Việt cho người nước ngoài”. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Giảng dạy, Nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt, 1/2016, Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu, tr. 172-180. Huế.
 5. Đinh Điền (2018), Sách chuyên khảo Ngôn ngữ học ngữ liệu, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 6. Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live by. . Chicago: University of Chicago Press
 7. Liu, Hsiu-Ying et al. (2019). Teaching English Polysemy through Semantic Fields. PAROLE Journal of Linguistics and Education 9(1):1
 8. Vũ Xuân Lương (2013), “Xây dựng kho ngữ liệu áp dụng cho phân tích, xử lí ngôn ngữ và biên soạn từ điển” Truy cập từ http://www.vietlex.com/xu-li-ngon-ngu/123-Xay_dung_kho_ngu_lieu_ap_dung_cho_phan_tich,_xu_li_ngon_ngu_va_bien_soan_tu_dien, ngày truy cập: 5/05/2021
 9. Oxford Advanced Learner's Dictionary With Vietnamese Translation (2014), Nhà xuất bản Trẻ
 10. Sinclair, J. (1991), Corpus Concordance Collocation, HK: Oxford University Press
 11. Thomas Cobb and Alex Boulton (2015), “Classroom applications of corpus analysis”, truy cập từ:
 12. https://www.researchgate.net/publication/280856533_Classroom_applications_of_corpus_analysis, ngày truy cập: 16/05/2021
 13. Đào Hồng Thu (2009), “Sử dụng khối tư liệu giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ”, truy cập từ: https://corling.wordpress.com/2009/12/30/, ngày truy cập: 15/05/2021
 14. https://ngnnghc.wordpress.com/tag/danh-t%E1%BB%AB-ch%E1%BB%89-lo%E1%BA%A1i-th%E1%BB%83/, ngày truy cập 05/06/2021