ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ SAU MỘT NĂM HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Abstract

Physical development of students is one of the basic tasks of physical education and school sports, contributing to the implementation of the strategic project of physical development and stature. Vietnamese in the period 2011-2030 has been approved by the government.

Physical fitness assessment for Hue University students is the basis for assessing the fitness level of university students compared to the physical level of Vietnamese people; at the same time, it is the basis for evaluating and adjusting the training program in line with the trend of national integration and development, meeting the requirements of training high-quality human resources of the University.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6C.6777
PDF

References

  1. Ngũ Duy Anh, Hoàng Công Dân, Nguyễn Hữu Thắng (2008), "Kết quả xây dựng tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thể lực HSSV Việt Nam”, Tuyển tập nghiên cứu khoa học GDTC, y tế trường học (lần V), Nxb TDTT, Hà Nội, tr.111-117.
  2. Dương Nghiệp Chí (1991), Đo lường thể thao, Nxb TDTT, Hà Nội.
  3. Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên (1995), Sinh lý học TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội.
  4. Nguyễn Đức Văn (2008), Phương pháp thống kê trong TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội.
  5. Nguyễn Thiệt Tình (1993), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội.
  6. Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2006), lý luận giáo dục thể chất trong trường học, Nxb Thể Dục Thể Thao, Hà Nội.