NHỮNG TƯ TƯỞNG ĐỊNH HÌNH LỐI ĐI CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN

Keywords

Social Sciences and Humanities, shaping, thought, human destiny Khoa học xã hội nhân văn: định hình, tư tưởng, số phận con người.

Abstract

The social sciences and humanities refer to broad knowledge of society and people. The history of human civilization shows that every progress in natural science, people’s awareness of society and their living environment all set solid foundation of the  humanities and social sciences. In each historical period, there appears outstanding individuals whose ideas and scientific achievements play the critical roles in defining the cutting edge of times and shaping the development of the social sciences and humanities. However, the synergy of the thoughts in each period will form the general standpoint of that period.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v131i6D.6804

References

 1. Nguyễn Văn Vĩnh (chủ biên, 2007),Aristotle và Hàn Phi Tử - con người chính trị và thể chế chính trị. Nxn LLCT, HN
 2. Tim Marshall (2020), Những tù nhân của địa lý ( Phan Linh Lan dịch) , Nxb Hội nhà Văn, HN
 3. John C.Cavanaugh - Robert V.Kail (2006) Nghiên cứu về sự phát triển con người, Nxb VHTT, HN
 4. N. A. Berdyaev Con người trong thế giới tinh thần, ( 2016),Nxb Tri thức, H
 5. Friedrich A. Hayek (2019), Cuộc Cách Mạng Ngược Trong Khoa Học - Các Nghiên Cứu Về Sự Lạm Dụng Lí Tính (Đinh Tuấn Minh dịch), Nxb Tri thức, HN
 6. Stanley Rosen ( 2004) , Triết học nhân sinh, Nxb Lao Động, HN
 7. Ted Honderich ( chủ biên , 2001), Hành trình cùng triết học Enghish – Vietnamse Dictionary of philosophy, Nxb VHTT, HN
 8. Sir Julian- DR.J.Bronnowski- Sir Geral Barry-James Fisher (2003), tư tưởng loài người qua các thời đại, Nxb VHTT, HN
 9. Francis S. Collins (2019), Ngôn ngữ của Chúa, Nxn Thế giới, HN
 10. Cooperman, D., & Walter, E. V. (1963). Power and civilization: political thought in the twentieth century. Thomas Y. Cowell Company, Binghamton, N.Y.
 11. C.Mác và Ph.Ăngghen.Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị quốc gia; Hà Nội, 1995,
 12. C.Mác và Ph.Ăngghen. Toàn tập, t.1, Nxb Chính trị quốc gia; Hà Nội, 1995,
 13. C.Mác và Ph.Ăngghen. Toàn tập, t.42, Nxb Chính trị quốc gia; Hà Nội, 2000,
 14. C.Mác và Ph.Ăngghen. Toàn tập, t.3. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.11.
 15. Phạm Văn Sĩ (1986), Về tư tưởng và văn học phương Tây hiện đại, Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, H, 1986, tr.175
 16. Nguyễn Trung Kiên (2016) Triết gia Trần Đức Thảo –Di cảo, hồi ký , kỷ niêm,Nxb Đại học Huế . tr.1089
 17. Hữu Ngọc (chủ biên, 1987), Từ điển triết học giản yếu , Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hn, tr.526.
 18. Nguyễn Đình Thi (1942), Triết học Nietzsche, Nxb Tân Việt, Hà Nội , Tr.196
 19. Feliciencha (1972), Nietzsche cuộc đời và triết lý, Nxb Ca dao, Sg, Tr 9