NGHIÊN CỨU NHU CẦU DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
PDF

Keywords

nhu cầu
du lịch có trách nhiệm
Huế

Abstract

Du lịch có trách nhiệm là một cách thức lập kế hoạch, chính sách và phát triển du lịch để kêu gọi tối đa hóa lợi ích tự nhiên, kinh tế, xã hội và văn hóa của du lịch, nhưng nhìn qua lăng kính trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức. Hiện nay, du lịch có trách nhiệm đang ngày càng được các chuyên gia và cộng đồng chú ý với vai trò là cách thức hướng đến sự phát triển bền vững. Dù vậy, thực tiễn triển khai các chương trình du lịch có trách nhiệm trên địa bàn thành phố Huế vẫn chưa thực sự được chú trọng và phổ biển. Kết quả nghiên cứu từ 200 khách du lịch nội địa đang du lịch tại thành phố Huế, đã chỉ ra 3 nhóm khía cạnh nhu cầu du lịch có trách nhiệm, gồm (1) Nhu cầu về khía cạnh trách nhiệm môi trường, (2) Nhu cầu về khía cạnh trách nhiệm kinh tế, và (3) Nhu cầu về khía cạnh trách nhiệm văn hóa – xã hội. Từ những kết quả thu được, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp giúp xây dựng các chương trình du lịch có trách nhiệm thu hút và phù hợp với nhu cầu của khách du lịch hơn.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6C.6867
PDF

References

 1. Dyer, P., Gursoy, D., Sharma, B., & Carter, J. (2007). Structural modelling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine Coast, Australia. Tourism Management, 28(2), 409-422
 2. Dębicka, O., & Oniszczuk-Jastrząbek, A. (2014). Responsible tourism in Poland. Trends in Tourism and Hospitality Industry, 189-202
 3. Đính, N.V., & Hòa, T.M.H. (2006). Giáo trình kinh tế du lịch. Nhà xuất bản lao động và xã hội, Hà Nội.
 4. Fennell, D. (2001). A content analysis of ecotourism definitions. Current Issues in Tourism, 4(5), 403–421
 5. Frey, N. & George, R. (2010). Responsible tourism management: The missing link between business owners’ attitudes and behaviour in the Cape Town tourism industry. Tourism Management, 31, 621–628
 6. Goodwin, H., & Francis, J. (2003). Ethical and responsible tourism: Consumer trends in the UK. Journal of Vacation Marketing, 9(3), 271–284
 7. Goodwin, H. (2011). Taking responsibility for tourism: Responsible tourism management. Oxford: Goodfellow Publishers Limited
 8. Hair, J.F., Tatham, R.L., Anderson, R.R., & Black, W. (1998). Multivariate data analysis, 5th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 9. Hafiz, M., Jamaluddin, M.R., Zulkifly. M.I., & Othman, N. (2015). Exploring responsible tourism development facet. Theory and Practice in Hospitality and Tourism Research, 173 - 177
 10. Hanafia, M.H., Azman, H., Jamaluddin, M.R. & Aminuddin, N. (2016). Responsible Tourism Practices and Quality of Life: Perspective of Langkawi Island communities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 222, 406 – 413
 11. Hanafiah, M. H., & Hemdi, M. A. (2014). Community behaviour and support towards island tourism development. International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 8(3), 787 – 791
 12. Mathew, P.V., & Sreejesh, S. (2017). Impact of responsible tourism on destination sustainability and quality of life of community in tourism destinations. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 83-89
 13. Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological review, 50(4), 370-396
 14. Martínez, P., Pérez, A., & Rodríguez del Bosque, I. (2013). Measuring corporate social responsibility in tourism: Development and validation of an efficient measurement scale in the hospitality industry. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(4), 365-385
 15. Nga, N.T.T., Erdélyi, É., & Formádi, K. (2018). Investigation into responsible tourism tours in Budapest, Hungary. WIT Transactions on Ecology and The Environment, 227, 141-150
 16. Nguyệt, P.T.T. (2019). Khảo sát nhận thức của giới trẻ về nguyên tắc ứng xử du lịch có trách nhiệm tại điểm đến. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Xã hội và Nhân văn, 3(2),63- 71
 17. Scheyvens, R. (2002). Tourism for Development: Empowering Communities. Prentice Hall, Harlow, UK
 18. Stanford, D. (2006). Responsible Tourism, Responsible Tourists: What makes a responsible tourist in New Zealand?. Victoria University of Wellington
 19. Sở Du lịch Thừa Thiên Huế. (2021). Điểm đến có trách nhiệm. Truy cập ngày 20/10/2021, từ [http://visithue.vn/Tin-tuc/Chi-tiet?pid=1140&cid=188&Diem-den-co-trach-nhiem.html]
 20. Tiến, N.H. (2020). Thách thức đối với Marketing dịch vụ thời hậu Covid 19 tại Việt Nam
 21. Trinh,N.T.T., Đào, N.H., & Huyền, K.N. (2018). Nghiên cứu nhu cầu du lịch trải nghiệm của người dân thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 54 (7C), 109-116
 22. Venu, V., & Goodwin, H. (2008). The Kerala declaration on responsible tourism. Thiruvananthapuram: Department of Tourism, Government of Kerala