CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Keywords

Việc làm, văn hoá, du lịch, tiếng Việt, người nước ngoài Job, culture, tourism, Vietnamese languages, foreign

Abstract

This research with title “job opportunities after graduated for students of Vietnamese Studies Department, University of foreign languages and international studies, Hue university” poitns out some basic contents about Vietnamese Studies, job opportunities about culture, tourism and teaching Vietnamese languages for foreigners. Besides, student’s positive feedback regard of education program structure is an important key to improve the quality of education and human resources in order to increase more job opportunities for students of Vietnamese Studies Department.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6D.7045

References

  1. Khoa Việt Nam học, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế. (2008). “Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ - ngành Việt Nam học”. 28 trang.
  2. Huỳnh Trường Huy, Đoàn Thị Tuyết Kha, Nguyễn Thị Tú Trinh. (2019). Nhận thức nghề nghiệp của sinh viên ngành du lịch tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí nghiên cứu dân tộc, số 8, 65-70.
  3. Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Mai Quốc Việt, Lý Mỹ Tiên. (2015). Thực trạng việc làm của sinh viên ngành Việt Nam học (hướng dẫn viên du lịch) tốt nghiệp từ trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, số 39, 102-109.
  4. Đại học Quốc gia Hà Nội – Trung tâm KHXH&NVQG. (1998). Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần thứ nhất. NXB Thế giới, Hà Nội.
  5. Đại học Quốc gia Hà Nội - Trung tâm KHXH&NVQG. (2004). Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập: truyền thống và hiện đại, Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học Lần thứ hai, TP HCM.