MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG XÁC LẬP, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC NHÃN HIỆU TẬP THỂ MANG YẾU TỐ ĐỊA DANH Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

Keywords

establishment, exploitation, collective mark, Quang Ngai xác lập, khai thác, nhãn hiệu tập thể, Quảng Ngãi

Abstract

The establishment and exploitation of intellectual property in general and collective marks bearing geographical elements in Quang Ngai province are increasingly interested by authorities at all levels. The article has evaluated the achieved results and some limitations and obstacles in the establishment and exploitation of collective marks in Quang Ngai province in the period from 2016 to December 2022. Through the assessment of the current situation, Causes of limitations and obstacles in practical implementation propose some solutions to bring sustainable livelihoods to owners and people

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6D.7094

References

  1. Cao Đình Lành, Nguyễn Sơn Hà (2022), Xây dựng hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận mang tên địa danh – Một số kinh nghiệm thực tiễn triển khai ở tỉnh Quảng Ngãi, sách chuyên khảo “Xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ mang tên địa danh để phát triển kinh tế -xã hội địa phương ở Việt Nam”. NXB Công an nhân dân, Hà Nội;
  2. Đoàn Đức Lương, Đoàn Mai Thủy Quyên (2022), Thực tiễn quản lý khai thác nhãn hiệu tập thể mang tên địa danh phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi, sách chuyên khảo “Xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ mang tên địa danh để phát triển kinh tế -xã hội địa phương ở Việt Nam”. NXB Công an nhân dân, Hà Nội;
  3. Nguyễn Xuân Vĩnh (2022), Xung đột về bảo hộ nhãn hiệu thông thông thường mang tên địa danh với nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận qua nghiên cứu tại tỉnh Quảng Ngãi, sách chuyên khảo “Xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ mang tên địa danh để phát triển kinh tế -xã hội địa phương ở Việt Nam”. NXB Công an nhân dân, Hà Nội;
  4. Quốc hội, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2019 và 2022);
  5. Ủy ban nhân dân, Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và Chương trình khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020;
  6. Ủy Ban nhân dân, Quyết định số 941/QĐ-UBNDngày 13/6/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 08/7/2016).