ĐẤU TRANH CHỐNG LỢI DỤNG TÔN GIÁO CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY

Keywords

Identification, struggle, exploitation, religion, Central Highlands... Nhận diện, đấu tranh, lợi dụng, tôn giáo, Tây Nguyên…

Abstract

The Central Highlands is an area holding a particularly important strategic position in terms of socio-economic, national defense and security; is a place where many ethnic groups live and has a border bordering with two neighboring countries, Laos and Cambodia, so hostile forces at home and abroad always find ways to resist by different tricks; Among the hostile forces' plots to take advantage of religious issues in the ethnic minority communities in the Central Highlands is an important and urgent task of our Party and State. This article, on the basis of identifying plots to take advantage of religion in ethnic minority communities in the Central Highlands, proposes a number of solutions to combat such conspiracy.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v133i6A.7097

References

 1. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://www.dangcongsan.vn/
 2. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Báo cáo tại hội nghị tổng kết năm 2017.
 3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
 4. Học viện Chính trị khu vực III, Đề tài: “Công tác phòng chống địch lợi dụng đạo Tin Lành trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai-Thực trạng và giải pháp”, nghiệm thu tháng 12/2019.
 5. Ngô Văn Minh, Chính sách đối với Tin Lành ở Tây Nguyên qua 30 năm đổi mới, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 6 (156) năm 2016.
 6. Nguyễn Văn Minh, Các hiện tượng tôn giáo mới ở vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 3(100) – 2016.
 7. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-10-1990 của Bộ Chính trị khóa VI về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới.
 8. Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tôn giáo.
 9. Tạp chí Dân tộc, số 8/2011.
 10. Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số tháng 7/2019.
 11. Tổng cục Thống kê, Số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Nxb Thống kê, H.2020.
 12. Lai (2020), Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10-01-2018 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới".
 13. Trang điện tử Ban Tuyên giáo tỉnh KonTum: https://tuyengiaokontum.org.vn/
 14. GS. TS. Trình Quang Phú: “Luận bàn về văn hóa Tây Nguyên” trong giá trị văn hóa truyền thống Tây Nguyên với phát triển bền vững, Nxb CTQG-ST, H.2016.