Vol. 133 No. 6A (2024): Khoa học Xã hội Nhân văn
Khoa học Xã hội Nhân văn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Hồng Sơn
NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA THÁI ĐỘ TỘI PHẠM VÀ ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH DỰA TRÊN KHUNG ỨNG DỤNG CRIMBIG5
Lê Thị hà Quyên
KHÁM PHÁ CÁC KHÍA CẠNH TRONG SỰ GẮN BÓ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG VỚI NƠI CƯ TRÚ CỦA HỌ – TRƯỜNG HỢP THÀNH PHỐ HUẾ
Thị Thanh Giao Lê
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ
Võ Quang Trung
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC ĐẠI HỌC VÙNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Thị Ánh Nguyệt Trần
GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG TRƯỚC TÁC ĐỘNG ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Thi Tuyet Nga Nguyen
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ THEO PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
NGÔ MINH TIẾN, Thị Phúc Lê, Tuấn Anh Trịnh
THỰC TRẠNG KHUNG PHÁP LÝ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRỰC TUYẾN VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
Nguyễn Duy Phương
PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HÀNH VI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
Nam Thắng Văn
ĐẤU TRANH CHỐNG LỢI DỤNG TÔN GIÁO CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY
Thị Hiển Hiển
THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ, MỨC ĐỘ TIẾP CẬN GIÁO DỤC VÀ HÀNH VI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ VỀ VẤN ĐỀ RÁC THẢI NHỰA
Hữu Trị Nguyễn
T TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM
Lê Thị Thìn, Ho Thi Van Anh
HÒA GIẢI CÁC VỤ VIỆC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH: MEDIATION IN MARRIAGE AND FAMILY DISPUTES UNDER THE CURRENT LAW
Lê Đăng Bảo Châu
TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NỮ DỊCH VỤ LƯU TRÚ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ: NHỮNG BIẾN ĐỔI VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ CÁ NHÂN
Nguyễn Việt Phương, Dương Xuân Ngọc Hà
KHÁI LUẬN VỀ LÝ HỌC TỐNG NHO
Nguyễn Tất Thắng, Lê Thuật Văn
NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA HIỆP ĐỊNH PARIS ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC XÂY DỰNG, BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC HIỆN NAY