NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA HIỆP ĐỊNH PARIS ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC XÂY DỰNG, BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC HIỆN NAY

Keywords

Hội nghị Paris, Hiệp định Paris, giá trị lịch sử, bài học kinh nghiệm, xây dựng và bảo vệ độc lập dân tộc Keywords: Paris Conference, Paris Agreement, historic value, lessons learnt, national construction and dependency defence

Abstract

Abstract:

Half a century ago, after the overwhelming triumphs of our army and continuous setbacks of the United States and the Saigon regime, a negotiation related to strategy for peace for Vietnam war between the Democratic Republic of Vietnam and the United States of America was taken place in Paris and ended with the victory for Vietnam on January 27, 1973. This Paris Conference and Agreement is forever remembered as a historic turning point of Vietnam’s revolutionary history in general and diplomacy during Ho Chi Minh era in particular. The historic values and lessons learnt of this Paris Conference and Agreement should be properly promoted in the current efforts of national construction and dependency defence.  

Keywords: Paris Conference, Paris Agreement, historic value, lessons learnt, national construction and dependency defence

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v133i6A.7156

References

 1. Mai Văn Bộ (1993), Hà Nội – Paris Hồi ký ngoại giao, Nxb Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh; tr.217.
 2. Lê Cung (Cb), Nguyễn Văn Hoa, Hoàng Chí Hiếu (2013), Giáo trình Lịch sử Việt Nam hiện đại (1945 – 2010), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội; tr. 215 – 217.
 3. Trần Đức Cường - Nguyễn Minh Tuấn (đồng chủ biên) (2022), Chiến tranh Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975 (một số chuyên đề), Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội; 507.
 4. Lê Duẫn (1985), Thư vào Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội; tr. 359.
 5. Dẫn theo Văn Tiến Dũng (1989), Bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nxb Sự Thật, Hà Nội; tr. 230.
 6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội; tr. 172.
 7. Trần Bá Đệ (2001), Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến nay, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội; Hà Nội; tr.393.
 8. Nguyễn Mạnh Hà, Hiệp định Paris và dư luận quốc tế, https://kinhdoanhvatiepthi.vn/hiep-dinh-paris-va-du-luan-quoc-te. Truy cập ngày 16/3/2023.
 9. Nguyễn Khắc Huỳnh (2011), Ngoại giao Việt Nam - góc nhìn và suy ngẫm, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội; tr.150.
 10. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội; tr.512; 627.
 11. Nguyễn Huy Hiệu (2015), Tăng cường hợp tác quốc tế bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển, đảo, truy cập tại địa chỉ: https://tcnn.vn/news/detail/20068/Tang_cuong_hop_tac_quoc_te_bao_ve_chu_quyen_an_ninh_quoc_gia_tren_bien_daoall.html. Truy cập ngày 27/12/2022,
 12. Hồ Sỹ Khoách – Hà Minh Hồng – Võ Văn Sen (1996), Lịch sử Việt Nam (1945 – 1975), Tủ sách Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; tr.283.
 13. Nguyễn Thành Lê (1998), Cuộc đàm phán Paris về Việt Nam (1968 – 1973), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; tr.5.
 14. Nguyễn Thanh Long (2021), Một số giải pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, truy cập tại địa chỉ: http://tapchiqptd.vn/vi/bien-dao-viet-nam/mot-so-giai-phap-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-trong-tinh-hinh-moi/17924.html. Truy cập ngày 21/12/2022,
 15. Lưu Văn Lợi - Nguyễn Anh Vũ (2002), Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ - Kissinger tại Paris, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; tr. 416.
 16. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (tháng 1/1967).
 17. Đinh Phương (2022) Hiệp định Pari năm 1973 - Chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ho-so-su-kien-nhan-chung/su-kien-va-nhan-chung/hiep-dinh-pari-nam-1973-cham-dut-chien-tranh-lap-lai-hoa-binh-o-viet-nam-3379
 18. Vân Tâm (2023) Những bài học lớn từ Hiệp định Paris năm 1973 https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/nhung-bai-hoc-lon-tu-hiep-dinh-paris-nam-1973-1491874040. Truy cập lúc 10h ngày 3/1/2023.
 19. Thế giới ca ngợi thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta (1973), Nxb. Sự Thật, Hà Nội, tr. 98.