Hue University Journal of Science: Natural Science

ISSN (Print) 1859-1388

ISSN (Online) 2615-9678

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Duong Tuan Quang

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Duong Duc Hung

Phone: 02343845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Editorial TeamSubmissionsVol 129, No 1B (2020): Hue University Journal of Science: Natural Science

Table of Contents

Hue University Journal of Science: Natural Science

Hoa Quang Tran, Phuong Vu Ngoc Ho
NGUYEN TRONG BINH
Nguyen Thi Thuy, Pham Nguyen Thi Thanh Nhan, Le Thi Le
Huynh Thi Phuong Loan, Hoang Van Duc, Nguyen Thi Ai Nhung
Quang Dat Tran, Minh Duc Truong
Trần Viết Nhân Hào, Hoàng Tùng Nguyễn, Diệu Thùy Trần, Quang Tâm Đỗ, Ngọc Quỳnh Trân Trần, Anh Kim Ha
Nguyen TruongTho
Lê Trung Hiếu, Lê Lâm Sơn, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Nhung, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Quang Mẫn, Lê Thùy Trang, Trần Thanh Minh, Trần Thị Văn Thi