Hue University Journal of Science: Natural Science

ISSN 1859-1388

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Truong Quy Tung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Duong Duc Hung

Phone: 02343845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | SubmissionsVol 128, No 1A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

Võ Thanh Tùng, Lê Trần Uyên Tú, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Trọng Tĩnh
5-12
Nguyễn Thành Được, Trần Dương, Phạm Văn Tất
13-25
Nguyễn Trùng Dương
27-38
Hoàng Đình Trung
39-50
Đỗ Anh Duy, Trần Văn Hướng, Bùi Minh Tuấn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Mai, Đặng Diễm Hồng
51-72
Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Trung Cang
73-80
Nguyễn Ngọc Hiếu, Bùi Đình Hợi, Trần Thị Ngọc Anh
81-89
Ngô Đắc Chứng, Hường Mỹ Nguyễn Thị
91-99
PHAN NỮ DIỄM, TRẦN THÁI HÒA, TRẦN THÚC BÌNH
101-110
Hoa Minh Nguyen
111-120