Hue University Journal of Science: Natural Science

ISSN 1859-1388

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Duong Tuan Quang

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Duong Duc Hung

Phone: 02343845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | SubmissionsVol 128, No 1C (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

Table of Contents

Hue University Journal of Science: Natural Science

Trần Ngọc Tuyền, Hồ Văn Minh Hải, Nguyễn Đức Hoàng
Biện Văn Quyền, Võ Văn Phú
Nguyễn Mậụ Thành, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Đình Luyện
Nguyen Kim Dong, Kim Ngân Thị Lâm, Quý Ngọc Đặng, Kiên Trung Nguyễn