Nghiên cứu khả năng kháng nấm của chế phẩm nano Ag-TBS đối với Macrophoma theicola QB1 gây hại quả quýt (Citrus deliciosa T.)

Võ Văn Quốc Bảo, Trương Ngọc Đăng

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4954

Abstract


Chế phẩm nano bạc-TBS được sử dụng để nghiên cứu khả năng kháng nấm Macrophoma theicola gây bệnh trên quả quýt sau thu hoach. Kết quả nghiên cứu chứng minh rằng chế phẩm nano bạc-TBS trong điều kiện in vitro cho thấy nồng độ bổ sung chế phẩm từ 10 ppm đã có tác dụng ức chế sự sinh trưởng và phát triển của nấm sau 2 ngày theo dõi với đường kính tản nấm chỉ đạt 1,4 (±0,4) cm và ức chế hoàn toàn từ nồng độ 30ppm. Ở điều kiện in vivo, nồng độ chế phẩm nano bạc-TBS có khả năng hạn chế sự phát triển gây bệnh của nấm Macrophoma theicola QB1 từ 24,4% đến 100% tương ứng từ 10 đến 90ppm.


Keywords


nano bạc-TBS, Macrophoma theicola, in vitro và in vivo, kháng nấm, quả quýt

References


. Ales Panacek, Milan Kolar, Renata Vecerova,Robert Prucek,Jana Soukupova, Vladimir Krystof,Petr Hamal, Radek Zboril, Libor Kvitek, (2009),Antifungal activity of silver nanoparticles against Candida spp.,Biomaterials, 30(31), 6333-6340

. Borei H.A., El-Samahy M.F.M., Ola A. Galal, Thabet A.F., 2014. The efficiency of silica nanoparticles in control cotton leafworm, Spodoptera littoralis Boisd. (Lepidoptera: Noctuidae) in soybean under laboratory conditions. Global Journal of Agriculture and Food Safety Sciences. 1(2), 161-168

. Dai, L.; Qiu, C.; Xiong, L.; Sun, Q. Characterisation of corn starch-based films reinforced with taro starch nanoparticles. Food Chem. 2015, 174, 82–88.

. Keuk-Jun Kim, Woo Sang Sung, Bo Kyoung Suh, Seok-Ki Moon, Jong-Soo Choi, Jong Guk Kim, Dong Gun Lee, (2008), Antifungal Effect of Silver Nanoparticles on Dermatophytes, Microbiology and Biotechnology. 18(8), 1482–1484

. Keuk-Jun Kim, Woo Sang Sung, Bo Kyoung Suh, Seok-Ki Moon, Jong-Soo Choi, Jong Guk Kim, Dong Gun Lee, (2009), Antifungal activity and mode of action of silver nano-particles on Candida albicans, BioMetals, 22(2), 235–242

. Le Dai Vuong, Nguyen Dinh Tung Luan, Dao Duy Hong Ngoc, Phan Tuan Anh and Vo-Van Quoc Bao (2016), Green Synthesis of Silver Nanoparticles from Fresh Leaf Extract of Centella asiatica and Their Applications, International Journal of Nanoscience, Vol. 15 (3), 1650018 (8 pages).

. Lê Đại Vương, Võ Văn Quốc Bảo, (2018), Ứng dụng nano bạc trong sản xuất chế phẩm màng bảo quản một số quả tươi, Đạt giải Nhì, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14, Vifotec 44-48, Hà nội

. Mareesw wran J, Nepolean P, Jayanthi R, Premkumar samuel asir R and radhakrishnan B (2015), In vitro Studies on Branch Canker Pathogen (macrophoma sp.) Infecting Tea, Plant Pathology & Microbiology.6:284. doi:10.4172/2157-7471.1000284

. NasrollahiA., PourshamsianKh, MansourkiaeeP., (2011),Antifungal activity of silver nanoparticles on some of fungi, International Journal of Nano Dimension, 1(3), 233-239

. Rabab M. Elamawi, Raida E. Al-Harbi, and Awatif A. Hendi, (2018), Biosynthesis and characterization of silver nanoparticles using Trichoderma longibrachiatum and their effect on phytopathogenic fungi, Agriculture and Agricultural Science Procedia,,28(1) 296-303

. Sang Woo Kim,Jin Hee Jung,Kabir Lamsal,Yun Seok Kim,Ji Seon Min, Youn Su Lee (2018), Antifungal Effects of Silver Nanoparticles (AgNPs) against Various Plant Pathogenic Fungi, Mycobiology, 42(1), 53-58

. Siti Hajar Othman, (2014), Bio-nanocomposite Materials for Food Packaging Applications:Types of Biopolymer and Nano-sized Filler,Agriculture and Agricultural Science Procedia, 2, 296-303

. Võ Văn Quốc Bảo, Trương Thị Minh Hạnh (2008), Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của màng bao gói thực phẩm được chế tạo từ tinh bột sắn có bổ sung polyethylene glycol (PEG). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng –3(26).

. Young-Ki Jo, Byung H. Kim, Geunhwa Jung, (2009), Antifungal Activity of Silver Ions and Nanoparticles on Phytopathogenic Fungi, APS JOURNALS, 93(10), 1037-1043, https://doi.org/10.1094/PDIS-93-10-1037