Hue University Journal of Science: Natural Science

ISSN 1859-1388

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Truong Quy Tung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Duong Duc Hung

Phone: 02343845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | SubmissionsVol 128, No 1A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

Võ Thanh Tùng, Lê Trần Uyên Tú, Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Trọng Tĩnh
5-12
Nguyễn Thành Được, Trần Dương, Phạm Văn Tất
13-25
Nguyễn Trùng Dương
27-38
Hoàng Đình Trung
39-50
Đỗ Anh Duy, Trần Văn Hướng, Bùi Minh Tuấn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Mai, Đặng Diễm Hồng
Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Trung Cang
Bùi Đình Hợi, Nguyễn Ngọc Hiếu, Trần Thị Ngọc Anh
Ngô Đắc Chứng, Hường Mỹ Nguyễn Thị