Vol 128, No 1C (2019)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v128i1C

Table of Contents

Hue University Journal of Science: Natural Science

Trần Ngọc Tuyền, Hồ Văn Minh Hải, Nguyễn Đức Hoàng
Tran Van Quang, Phan Ha Nu Diem, Ton Nu My Phuong, Tran Thai Hoa
Trần Văn Hậu, Phạm Văn Trình, Nguyễn Phương Hoài Nam, Cao Thị Thanh, Vũ Đình Lãm, Bùi Hùng Thắng, Phan Ngọc Minh
Biện Văn Quyền, Võ Văn Phú
Nguyễn Mậụ Thành, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Đình Luyện
Nguyen Kim Dong, Kim Ngân Thị Lâm, Quý Ngọc Đặng, Kiên Trung Nguyễn
Phan Thị Diễn, Nhi Phuong Thi Nguyen, Long Thái Hoàng