Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ISSN (Print) 2588-1213

ISSN (Online) 2615-9724

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Do Thi Xuan Dung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Tran Thi Vinh Lien

Phone: 02343845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Vol 129, No 6C (2020): Khoa học Xã hội Nhân văn tiếng Việt

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Mậu Hùng
Nguyễn Thăng Nguyễn Thăng Long
Đoàn Đức Lương
Nguyễn Tiến Dũng, Phan Thị Quý
Trang Van Nguyen
Tran Ngoc Bap Chau, Truong Vien
Phuong Thu Thi Bui
Nguyễn Văn Đông
Nguyễn Mạnh Hùng
Trần Thị Quế Châu, Nguyễn Thị Ni Na
Chau Kim Khanh Le, Le Ngan Chinh Nguyen
Lê Thị Thảo
Nguyễn Sơn Hà
Trương Thị Nhàn, Nguyễn Thanh Tuấn