Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

Current Issue

Vol. 130 No. 6A (2021)
Published March 18, 2021

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Thị Hồng Duyên
5-20
NHẬN THỨC VỀ CHUẨN ĐẦU RA NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ ĐẠI HỌC HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6A.5979
PDF
Thanh Sơn Lê
THE RISE OF THE “INDIVIDUAL PERSON” IN TAN DA'S LITERATURE
Bình Phương Luân Lê
THE PROPAGATION OF CHINESE ZEN MASTERS IN THUAN HOA IN THE SEVENTEENTH CENTURY
Hà Lệ Thủy
The BIỆN PHÁP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM - SO SÁNH VỚI LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI: Bồi thường thiệt hại trong luật hình sự
Trương Viên
Tích hợp học tập phục vụ cộng đồng vào chương trình giảng dạy đại học: Một nghiên cứu thực nghiệm
Nguyễn Văn Tuấn
QUAN HỆ TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC VỀ AN NINH, QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN – VIỆT NAM TỪ NĂM 2002 ĐẾN NAY
Nguyễn Vũ Lân
NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ LĂNG THIỆU TRỊ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT
Bui Quang Dung
THE CURRENT SITUATION OF LOCAL GOVERNMENT HUMAN RESOURCES FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN A LUOI DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6A.6214
trần thanh nhị
SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL PREMISES FORMED THE PREDICTION IN VIETNAM'S MEDIEVAL NARRATIVE PROSE
KHANH LE PHI HO
THE STATUS QUO AND MEASURES TO IMPROVE CHILD’S PARTICIPATION IN PUBLIC CONSTRUCTION AND SERVICES INVESTMENT
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6A.6081
Trần Đức Sáng tran
TRADITIONAL TENG PING OF THE COTU PEOPLE IN NAM DONG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE
Đặng Công Cường
THE LAW ON ENSURING RIGHTS TO WORK FOR VIETNAMESE ETHNIC MINORITYIES
PHẠM PHẠM THỊ GÁI
ĐỀ TÀI VỊNH SỬ TRONG THƠ SỨ TRÌNH TRIỀU NGUYỄN (1802 - 1884)
Hỷ Trung Hỷ
CON NGƯỜI VÀ THƠ LÝ BẠCH QUA NHỮNG LỜI PHẨM BÌNH CỦA CỔ NHÂN
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6A.6141
Nguyễn Sơn, Hồ Viết Hoàng, Nguyễn Thị Như Điệp, Đinh Điền, Lương An Vinh
SO SÁNH CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO ĐỘ KHÓ
View All Issues