Vol 129, No 6C (2020)

Khoa học Xã hội Nhân văn tiếng Việt

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v129i6C

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Mậu Hùng
Nguyễn Thăng Nguyễn Thăng Long
Đoàn Đức Lương
Nguyễn Tiến Dũng, Phan Thị Quý
Trang Van Nguyen
Tran Ngoc Bap Chau, Truong Vien
Phuong Thu Thi Bui
Nguyễn Văn Đông