The economic efficiency of organic rice contract farming: case study in Phong Hien commune, Phong Dien district, Thua Thien Hue province
PDF (Vietnamese)

Keywords

economic efficiency
organic rice contract farming
farmers
Thua Thien Hue Province hiệu quả kinh tế
hợp đồng sản xuất lúa hữu cơ
nông hộ
tỉnh Thừa Thiên Huế

Abstract

A random survey of 85 farmers engaging in organic rice contract farming was conducted in Phong Hien Commune, Phong Dien District, Thua Thien Hue Province. The economic accounting and quantile regression methods are applied to quantify the economic efficiency of households and the factors that affect annual revenue in the various quantiles. The findings show that the average annual profit of farmers is 0.709 million VND/ 500 m2. The revenue-to-total cost ratio in all cropping seasons is greater than 1, indicating that farmers are profitable and their profit margin is 17%. Moreover, an average family labor contribution generates a profit of 179 thousand VND/ 500 m2. The results of quantile regression at 75% show that the annual revenue of households is positively affected by two factors: education and the interaction of cultivated area and family labor cost. Improving the economic effeciency of farming household hinges on their ability to effectively utilize and allocate expenses, optimize the costs of purchasing organic fertiliser, and harmonizing production scale with labor utilization sourced from within the family. This research contributes empirical evidence in support of planning the  development of organic rice production in Thua Thien Hue Province. 

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v133i5A.7411
PDF (Vietnamese)

References

 1. Bộ Khoa học và Công nghệ (2017), Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041:2017, Nông nghiệp hữu cơ.
 2. Chính phủ (2018), Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 07 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Truy cập tại https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=194092.
 3. Chính phủ (2018), Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 08 năm 2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ.
 4. Nguyễn Xuân Hồng (2019), Nông nghiệp hữu cơ: Triển vọng, thách thức và giải pháp, Tạp chí Kinh tế nông thôn. Truy cập tại https://kinhtenongthon.vn/nong-nghiep-huu-co-trien-vong-thach-thuc-va-giai-phap-post25403.html. Ngày truy cập: 09/01/2024.
 5. Khổng Tiến Dũng (2022), Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại Đồng bằng sông Cửu Long: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Vĩnh Long và các ngụ ý chính sách, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh, 17(1), 5–18.
 6. Zuhud Rozaki, Triyono, Indardi, Dara Intan Salassa, Restu Budi Nugroho (2020). Farrmers’ responses to organic rice farming in Indonesia: Findings from Central Java and South Sulawesi, Open Agriculture, 5, 703–710.
 7. Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Truy cập tại https://vietfood.org.vn/. Ngày truy cập: 05/04/2024
 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (2023), Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 9. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Viết Tuân, Lê Văn Nam, Phan Thiện Phước, Nguyễn Thị Ái Vân, Lê Việt Linh, Mai Thu Giang (2020), Thực trạng hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, 129(3A), 43–55.
 10. Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Viết Tuân, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Thiện Tâm, Nguyễn Xuân Cảnh, Lê Văn Nam, Lê Việt Linh (2020), Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa hữu cơ theo hợp đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế: Trường hợp nghiên cứu tại xã Phú Lương, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 18(8), 553–561.
 11. Christine Bergman, Mhansi Pandhi (2022), Organic rice production practices: Effects on grain end-use quality, healthfulness, and safety, Foods, 12(1), 73.
 12. Mai Chiếm Tuyến, Phạm Huy, Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Đức Kiên, Prapinwadee Sirisupluxana, Isriya Bunyasiri (2023), Thuộc tính của hợp đồng liên kết trong sản xuất lúa: Nghiên cứu so sánh giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và An Giang, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 132(5A), 75–100; DOI: 10.26459/hueunijed.v132i5A.7099.
 13. FAO (2001), Contract Farming Partnership for growth, Agricultural Services Bulletin 145.
 14. Yuyun Kurnia Lestari, Anggita Tresliyana Suryana (2013), Sustainability of organic rice farming in Indonesia, PROCEEDING The 10th Hokkaido Indonesia
 15. Student Association Scientific Meeting (HISAS 10).
 16. Trần Thị Thu Trang (2022), Mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hình thức hợp đồng giữa doanh nghiệp và nông hộ, Tạp chí cộng sản. Truy cập tại https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/825268/mo-hinh-lien-ket-san-xuat%2C-tieu-thu-san-pham-nong-nghiep-theo-hinh-thuc-hop-dong-giua-doanh-nghiep-va-nong-ho.aspx. Truy cập ngày 31/12/2023.
 17. Sununtar Setboonsarng, PingSun Leung, Junning Cai (2006), Contract farming and poverty reduction: The case of organic rice contract farming in Thailand, ADB Institute Discussion Paper No. 49.
 18. Shinya Ikeda, Ronnie S. Natawidjaja (2022), The sustainability of contract farming with specialized suppliers to modern retailers: Insights from vegetable marketing in Indonesia, Agriculture, 12(3), 380; https://doi.org/10.3390/agriculture12030380.
 19. Elena Viganò, Martina Maccaroni, Selene Righi (2022), Finding the right price: Supply chain contracts as a tool to guarantee sustainable economic viability of organic farms, International Food and Agribusiness Management Review, 25(3), DOI: 10.22434/IFAMR2021.0103.
 20. Nalun Panpluem, Adnan Mustafa, Xianlei Huang, Shu Wang and Changbin Yin (2019), Measuring the technical efficiency of certified organic rice producing farms in Yasothon Province: Northeast Thailand, Sustainability, 11(6974); doi:10.3390/su11246974.
 21. Hồ Trọng Phúc & Phạm Xuân Hùng (2023), Dự báo diện tích, năng suất và sản lượng lúa của Việt Nam: áp dụng mô hình ARIMA, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển; Tập 132(5C), 85–104, DOI: 10.26459/hueunijed.v132i5C.7179.
 22. Jagdish Kumar & Prakash Kumar K (2008), Contract farming: Problems, prospects and its effect on income and employment, Agricultural Economics Research Review, 21, 243–250.
 23. Hery Toiba, Arif Yustian Maulana Noor, Moh Shadiqur Rahman, Fitria Dina Riana (2023), Farmers’ preference for organic rice contract farming scheme: A discrete choice experiment in Indonesia, Journal of Environmental Planning and Management. Truy cập tại https://doi.org/10.1080/09640568.2023.2269308.
 24. Ashok K. Mishra, Anjani Kumar, Pramod K. Joshi, Alwin D'Souza, Gaurav Tripathi (2018). How can organic rice be a boon to smallholders? Evidence from contract farming in India. Food Policy, 75, 147–157.
 25. Mai Chiem Tuyen, Prapinwadee Sirisupluxana, Isriya Bunyasiri, Pham Xuan Hung (2021), Rice contract farming in Vietnam: Insights from a qualitative study, Eng. Proc, 9, 6. https://doi.org/10.3390/engproc2021009006.
 26. Tran Quoc Nhan, Yutaka Tomoyuki (2018), Analysis of contract farming between paddy farmers and an agribusiness firm in the Mekong Delta of Vietnam, The Agricultural Marketing Journal of Japan, 27(1), 60–67.
 27. Hoang Viet (2021), Impact of contract farming on farmers’ income in the food value chain: A theoretical analysis and empirical study in Vietnam, Agriculture, 11, 797. https://doi.org/10.3390/agriculture11080797.
 28. La Nguyễn Thùy Dung, Mai Văn Nam (2015), Phân tích hiệu quả tài chính của hộ sản xuất lúa theo mô hình liên kết với doanh nghiệp ở tỉnh An Giang, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật, 36 (2015), 92–100.
 29. Nguyen Cong Dinh, Takeshi Mizunoya, Vo Hoang Ha, Pham Xuan Hung, Nguyen Quang Tan, Le Thanh An (2023), Factors influencing farmer intentions to scale up organic rice farming: Preliminary findings from the context of agricultural production in Central Vietnam, Asia-Pacific Journal of Regional Science, Truy cập tại https://doi.org/10.1007/s41685-023-00279-6.
 30. Betti Rosita Sari (2011), The analysis of organic rice contract farming in Cambodia: A leson learned for Indonesia, JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 4(1), 34–42. Truy cập tại https://journal.unnes.ac.id/nju/jejak/article/view/4639/0.
 31. Nguyễn Viết Tuân (2017), Nghiên cứu phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo theo hợp đồng trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 126(3B), 133–144, doi: 10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3937.
 32. Yamane Taro (1973), Statistics: An introductory analysis. 3rd edition, Harper & Row, New York, 915-919.
 33. Koenker, R., & Bassett, J. R. (1978), Regression quantiles, Econometrica (Pre-1986), 46(1), 33.
 34. Nguyễn Trần Tiểu Phụng, Lê Thị Hồng Phương, Lê Thị Hoa Sen (2022), Hiệu quả sản xuất lúa JO2 tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 131(3D), 69–81. Truy cập tại https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6719.
 35. Hàn Đăng (2023), Thị trường lúa, gạo Huế vẫn trong tầm kiểm soát, Báo Thừa Thiên Huế Online. Truy cập tại https://baothuathienhue.vn/kinh-te/thong-tin-thi-truong/thi-truong-lua-gao-hue-van-trong-tam-kiem-soat-131041.html. Ngày truy cập: 06/01/2024.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Array