VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ NỮ THẦN Ở THỪA THIÊN HUẾ
PDF

Keywords

goddess
belief
Vân Hương Goddess
Liễu Hạnh Goddess
Thua Thien Hue Liễu Hạnh
nữ thần
tín ngưỡng
Thừa Thiên Huế
Vân Hương Thánh Mẫu

Abstract

Vân Hương Mother Goddess/Mother Saint or Princess Liễu Hạnh (Vietnamese: Liễu Hạnh Công chúa) is the most famous purely Vietnamese goddess in northern Vietnam. She has joined quite late into the goddess worshiping temple at Thuan Hoa – Phu Xuan – Thua Thien Hue. By the time, the role of Vân Hương Mother Saint has gained important. The way of worshiping her has similarities with the beliefs of Mother Lieu Hanh in the North, and has its own unique features in the Thua Thien Hue cultural and religious space. This article aims to overview the historical process and manifestations of the worship of Vân Hương Goddess Saint in Thua Thien Hue province nowdays, thereby contributing to affirming Vân Hương Goddess’s position and symbolic values in the practice of the Thua Thien Hue culture worship of goddess

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v132i6D.4156
PDF

References

  1. Tờ báo Tràng An (1939), Ngày vía Thiên Y Thánh Mẫu ở Huế, số (308), ra ngày 1 tháng 4, tr.1.
  2. Đặng Thế Đại (2015), Hình tượng Mẫu Liễu qua cái nhìn văn hóa học, T/c Khoa học xã hội Việt Nam. số 4(89), tr. 79-87.
  3. Nguyễn Hữu Phúc (2020), Nghi lễ Khai bàn trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ở Huế qua sự khảo sát tại điện Huệ Nam, T/c Huế xưa và nay. số (157).
  4. Bùi Văn Tam (2013), Một số đặc điểm của Đạo Mẫu Liễu Hạnh ở Nam Định, trong Ngô Đức Thịnh (Cb), Văn hóa thờ nữ thần – Mẫu thần ở Việt Nam và châu Á: bản sắc và giá trị, Nxb Thế giới, HN.
  5. Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh và Thần Hựu (1994), Hoàng Việt Luật Lệ (Luật Gia Long), tập III, Nguyễn Q.Thắng, Nguyễn Văn Tài dịch và giới thiệu, Nxb VH-TT, TP HCM.
  6. Ngô Đức Thịnh (2007), Lên đồng, hành trình của thần linh và thân phận, Nxb. Trẻ, TP HCM.
  7. Dương Thị Hải Vân (2018), Tư liệu điền dã tại Đền Phổ Hoá Cung, chủ biên, Huế.
  8. Trần Đại Vinh (2006), Văn bia và văn chuông Hán Nôm dân gian Thừa Thiên Huế, Nxb.Thuận Hoá, Huế.