NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY VÀ HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT- ĐẠI HỌC HUẾ

Keywords

Từ khoá: Giáo dục thể chất, công nghệ thông tin, Đại học Huế… physical education, information technology, Hue university….

Abstract

Summary: This study has been carried out to evaluate the current situation of teaching and learning physical education at Hue University and to study the application of information technology in teaching and learning by Hue University students through interview, survey and mathematical and statistical methods. Research data was collected from the results of the survey results of physical education subject program on 480 non-specialized students of Hue University; Survey results on information technology application in teaching and learning physical education subject at Hue University for:  50 staff and lecturers of the Faculty of Physical Education and 135 students. Research result shows that there are many shortcomings and limitations on the application of information technology in teaching and learning physical education at the Faculty of Physical Education - Hue University for both staff and non-specialized students.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v131i6D.6595

References

  1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên.
  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc… Quy định chương trình học Giáo dục thể chất tại trường Đại học
  3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  4. Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy (2011), Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
  5. Nguyễn Gắng (2018), “Thực trạng và nhu cầu về đổi mới dạy học môn Giáo dục thể chất bằng hình thức đan xen dã ngoại, tự tập cho sinh viên ĐH Huế”. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc năm 2018 tại Đại học Cần Thơ
  6. Nguyễn Gắng, Nguyễn Thế Tình (2018), “Thực trạng và định hướng đào tạo giáo viên GDTC tại ĐH Huế nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và SGK mới”, Hội thảo định hướng xây dựng chương trình Đào tạo, Bồi dưỡng Giáo viên GDTC, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và SGK mới.
  7. Phạm Thị Lệ Hằng (2018), Quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục Học viện Chính trị.
  8. Phó Đức Hoà, Ngô Quang Sơn (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
  9. Nguyễn Thị Bích Nguyệt (2021), “Vai trò của việc ứng dụng công nghệ trong dạy và học đại học hiện nay”, Tạp chí công thương, số (12)/2021.
  10. Peter Van Gils (2004), Công nghệ thông tin trong giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội.